Person Image

  Education

  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2550
  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2542
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2561

  Expertise Cloud

  antioxidant activity คำสำคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหาร อาหารฟาสต์ฟู้ด: ปัจจยักําหนดสุขภาพA chemical in bloodAccess to Health ServicesAcetylcholinesterase erythrocyte activityAn annual health checkingAndrographis paniculata (Burm.f.) Neesandrographolideantimicrobial activitybehaviorBehaviorsBlood cholinesterase levelcannabis oilChili farmerdryingFood Delivery ServicesGlyphosateHealth LiteracyHealth literacy (HL)Health risk assessmentHealth symptomsHemoglobin A1chigh school studentsHydro Power PlantHypertension (HT)Logistic regressionManagement Systemmedia literacymedicinal plant preparation Nutritional StatusOccupational Health and Safetyonline social mediaPesticide exposure factorsplant maturityRubber farmerSakon Nakhon ProvinceSexuallySKTs Meditation ExerciseStudentStudentsTransmitted InfectionType 2 Diabetes MellitusUrineVillage health volunteers (VHV)กลุ่มวัยทํางานกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2การเข้าถึงบริการสุขภาพการใช้บริการอาหารเดลิเวอรี่การดำเนินงานการดูแลทันตสุขภาพการดูแลสุขภาพตนเองการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นการบริหารสาธารณสุข สมุนไพร งานวิจัยในชุมชนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพตำบลการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเกษตรกรยางเกษตรกรสวนยางพาราเกษตรอัจฉริยะไกลโฟเสตความผูกพันต่อองค์กรความพึงพอใจความพึงพอใจ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ความรอบรู้ด้านสุขภาพความสุขของนิสิตความสุขในการทำงานคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคุณภาพชีวิตของนิสิตจังหวัดสกลนครเด็กก่อนวัยเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนักศึกษาบรรจุภัณฑ์บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครประถมศึกษาตอนปลายปัจจัยการบริหารปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขปัจจัยเอื่อปัสสาวะโปรแกรมการเรียนรู้ผู้ใช้บริการผู้ปกครองผู้ปกครองนักเรียนผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2พฤติกรรมพฤติกรรมการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดพฤติกรรมการดูแลตนเองพฤติกรรมการออกกาลังกายฟ้าทะลายโจรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการมัธยมศึกษาตอนต้นรสชาดระบบการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

  Interest

  การบริหารสาธารณสุข สมุนไพร งานวิจัยในชุมชน

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • ม.ค. 2566 - เม.ย. 2566 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
  • ธ.ค. 2561 - พ.ย. 2565 รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • พ.ย. 2558 - ต.ค. 2559 หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข (รักษาการแทน) คณะสาธารณสุขศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 203 ชั้น 2 อาคาร20
   • ห้องการผลิตพืชสมุนไพร ชั้น 4 อาคารการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)