โครงการสร้างเสริมสุขภาพการศึกษาวิจัยสถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Publish Year National Journal 1
2011 inนายประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงการพัฒนาองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ ตามหลัก 3 อ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011