Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  Application Instruction Mediabody indexbody mass indexClassroom Action Research in Physical Education and Health SubjectCommunityDiabetes Mellitus Self-ManagementDiabetic Mellitus Self-EfficacyElderlyevaluationFood BankFood InsecurityFood PantryFood ScarcityGoogle classroomGoogle Classroom Healthhealth promotionLifestyleLow Food SupplyLow Socioeconomic Statuslow-income Hispanicsnarrative reviewNormParticipatory Action ResearchPhysical Fitnesspremature mortalitypreventionratiosrheumatoid arthritisRole in Educational and Career ChoicesSociety and Culturesports for healthSports Tourism ManagementStand Up Paddle Boatwaist-to-hipwaist-to-hip ratiosกระบี่กระบองการแข่งขันเรือยาวการจัดการ/การท่องเที่ยวกีฬาผจญภัยการจัดกิจกรรมกีฬาเรือยืนพายการดำเนินงานที่เป็นเลิศการติดตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายการท่องเที่ยวเชิงกีฬาผจญภัยการบริหารคุณภาพการบริหารจัดการออกกำลังกายและกีฬาการประเมินผลโครงการการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนการเรียนรู้อย่างยั่งยืนความรับผิดชอบต่อสังคมโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จิตสำนึกทางด้านคุณธรรมจริยธรรมชุมชนเชียงเครือทดสอบสมรรถภาพทางกายทักษะการเลี้ยงบาสเกตบอลทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวาทักษะไม้รำ 1-2นวัตกรรมนวัตกรรมบอลยางยืดแนวทางการป้องกัน บอลยางยืดแบบฝึกตาราง 24 ช่องประชาชนโปรแกรมฝึกทักษะผลกระทบ เศรษฐกิจ สังคม การแข่งขัน กีฬาเรือยาวประเพณีผลกระทบทางเศรษฐกิจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุพนักงานโรงพยาบาลพฤติกรรมพลศึกษาโมเดลการบริหารรายวิชากิจกรรมพลศึกษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โรงพยาบาลสกลนครวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษาและสุขศึกษาวิชากิจกรรมพลศึกษาวิชาสุขศึกษาวิถีการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตวิถีชีวิตใหม่เวลาปฏิกิริยา เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง ลูกบอลปฏิกิริยา ศึกษาต่อเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ลุ่มน้ำ ความมั่นคง ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสมรรถภาพทางกายสมองเสื่อมสารเสพติดสื่อแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์สุขภาพหลักสูตรครู 4 ปีหลักสูตรวิชาชีพครูองค์กรกีฬาองค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน

  Interest

  พลศึกษา, การบริหารจัดการออกกำลังกายและกีฬา, การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • พ.ค. 2563 - ก.พ. 2565 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  • ส.ค. 2558 - ก.ค. 2560 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารโรงยิม
   • ห้อง 1301, 1302 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • ห้อง University Grenada ชั้น University Grenada อาคาร University Grenada
   • ห้องภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ชั้น 2 อาคาร2
   • ห้องสัมมนา ชั้น 1 อาคาร2
   • ห้องสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ชั้น 6 อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ
   • ห้องห้องภาควิชาครุศึกษา ชั้น 3 อาคาร1
   • ห้องห้องภาควิชาพลศึกษษและกีฬา ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก