ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

EucalyptusForest OperationsGISillegal loggingLoggingLogging systemsmobile applicationproductivityProgramProvenance variationRadio Frequency Identification (RFID)Rapid Body AssessmentREBAReduced Impact LoggingRFIDRFID UHFroot cohesionroot morphologyroot pull-out testroot tensile forceroot tensile strengthslope protectionSLUSE Modelsoil bioengineeringSoutheast AsiaSpatial Decision Support System (SDSS)spatial point patternsspeedsteep terrainstem levelstemssupply chainsustainableSWAT Modelteakteak plantationteak wood producttestingThai timber industryThailand 4.0THEOSThinningTimber harvestingTimber harvesting operationstimber source of origintimber traceabilityTimber transportationtime consumptiontraceabilitytransportTransportation costtree fellingTree Learning ManualTree-lengthtrespassingvegetation and slope stabilityVRWang Nam KhiaoWatershedWood energyWood transportationWork safetyWraning systemกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นกล้องดักถ่ายภาพก๊าซเรือนกระจกกายภาพของดินการขนส่งไม้การจัดการป่าไม้ การจัดการป่าอย่างยั่งยืนการจัดการไฟป่าการจัดการสวนป่าการเจาะทำลายการชะล้างพังทลายของดินการตรวจสอบที่มาของสินค้าไม้การตรวจสอบย้อนกลับการทำไม้การป่าไม้แม่นยำการผลิตสัตว์น้ำการยศาสตร์การลักลอบตัดไม้เกษตรยั่งยืนคนงานทำไม้ความหลากหลายทางชีวภาพโปรแกรมประยุกต์ผลกระทบจากการทำไม้มวลชีวภาพไม้สักยางพารายูคาลิปตัสระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เศรษฐกิจสีเขียวสวนป่าสวนป่าไม้สักสักอุตสาหกรรมไม้อุทยานแห่งชาติแอนดรอยด์แอปพลิเคชันไลน์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

ดร. ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(รักษาการแทน)

E-Mail: fforckn@ku.ac.th

Tel.: 1403ต่อ216

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 26 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 53 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 115 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 43 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 72 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 29 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 27 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)