ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

EucalyptusGISLoggingLogging impactslogging systemLogging systemsRFIDRFID UHFroot cohesionroot morphologyroot pull-out testroot tensile forceroot tensile strengthRoutingRubber plantationSakaerat Silvicultural Research StationSeed morphometric traitsseedlings plantingSenna siameasensorsSkillSkill standardslope protectionSLUSE Modelsoil bioengineeringSpatial Decision Support System (SDSS)spatial point patternsSteep terrainsustainableSWAT Modelteak plantationtestingThai timber industryThailand 4.0THEOSThinningTimber harvestingTimber harvesting operationstimber source of origintimber traceabilityTimber transportationtraceabilitytree fellingTree Learning ManualTree-lengthtrespassingvegetation and slope stabilityWang Nam KhiaoWatershedWood energyWood transportationWraning systemก๊าซเรือนกระจกกายภาพของดินการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินการเก็บเกี่ยวชีวมวลการเก็บเกี่ยวมวลชีวภาพการขนส่งชีวมวลการขนส่งมวลชีวภาพการขนส่งไม้การจัดการป่าไม้ การจัดการป่าอย่างยั่งยืนการจัดการไฟป่าการจัดการสวนป่าการเจาะทำลายการชะล้างพังทลายของดินการตรวจสอบที่มาของสินค้าไม้การตรวจสอบย้อนกลับการทดสอบการทดสอบดึงรากการทอนไม้ที่เหมาะสมการทำแผนที่ทางอากาศการทำแผนที่ป่าไม้ จากการสำรวจทางพื้นดิน Forest Road Planningการทำไม้การทำไม้ (Logging Operation)การทำไม้ (Logging)การทำไม้ (Forest operations / Forest harvesting / Logging)การทำไม้บนที่สูงการบริการข้อมูลการบุกรุกการประเมินผลกระทบจากการทำไม้ (Logging Impact Assessment)การประเมินวัฎจักรชีวิตการประเมินวัฏจักรชีวิตการป่าไม้แม่นยำการผลิตสัตว์น้ำการยศาสตร์เกษตรยั่งยืนความหลากหลายทางชีวภาพโปรแกรมประยุกต์ผลกระทบจากการทำไม้มวลชีวภาพไม้สักยางพาราระบบสนับสนุนการตัดสินใจเศรษฐกิจสีเขียวสวนป่าสักอุตสาหกรรมไม้อุทยานแห่งชาติแอนดรอยด์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

ดร. ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, อาจารย์

(รักษาการแทน)

E-Mail: fforckn@ku.ac.th

Tel.: 1403ต่อ216

รองหัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 8 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 51 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 92 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 62 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 29 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 27 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)