Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • Master of Science, Asian Institute of Technology, ไทย, 2551
  • PhD (Forest Science), The University of Tokyo, ญี่ปุ่น, 2557

  Expertise Cloud

  Remote sensingRescue pointRubber plantationRubber woodSafetySatellite imagerySentinel-2signal strength mapSite-matching applicationsound-velocitySpatial DatabaseStem DiametersustainableTeakteak plantationTerrestrial laser scannerTimber harvesting operationsTimber transportationTLSTransportation costTree nursery operationultrasonicVegetation indicesWeather dataWildlife tradewood holeWood transportationกระบวนการวิเคราะห์ตามลําาดับชั้นกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นกล้องดักถ่ายภาพกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติระบบเอ็นแคปกลุ่มของข้อมูลจุดการกักเก็บคาร์บอนการกำหนดการใช้ที่ดินที่เหมาะสมการเก็บเกี่ยวชีวมวลการเก็บเกี่ยวมวลชีวภาพการขนส่งชีวมวลการขนส่งมวลชีวภาพการขนส่งไม้การค้าสัตว์ป่าการจัดการป่าอย่างยั่งยืนการเจาะทำลายการใช้ประโยชน์ที่ดินการทอนไม้การทำไม้การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพการบริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์การประยุกต์ภูมิสารสนเทศการปลูกการเผาพื้นที่ป่าการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือฝุ่น PM 2.5พลังงานพลังงานชีวมวลพัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกโพรงไม้ฟองน้ำไฟป่ามวลชีวภาพมวลชีวภาพเหนือพื้นดินมอดป่าเจาะต้นสักไม้ยางพาราไม้สักยางพารายูาลิปตัสระดับการปล่อยอ้างอิงภาคป่าไม้และระดับอ้างอิงภาคป่าไม้ของประเทศไทยระบบการทำไม้ระบบตรวจวัดไม้แบบไม่ทำลายระบบตอบรับอัตโนมัติระบบพื้นที่เหมาะสมปลูกไม้มีค่าระบบภมูิสารสนเทศระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบเอ็นแคประยะเวลาการทอนไม้รูในเนื้อไม้ลุ่มน้ำลำภาชีเลื่อยโซ่ยนต์ศักยภาพน้ำบาดาลเศษเหลือเศษเหลือกจากการทำไม้สวนป่าไม้สักสักสัญญาณโทรศัพท์สัตว์ป่าต่างประเทศเส้นทางศึกษาธรรมชาติหนังแท้หมอนไม้ห่วงโซ่อุปทานเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่อากาศยานไร้คนขับอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์แอปพลิเคชันไลน์

  Interest

  Timber harvesting operations, Wood transportation, Forest bioenergy, Applied Geoinfomatics in forestry

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
  • เม.ย. 2560 - ก.พ. 2564 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารแปลงปลูกป่า 70 ไร่
   • ห้อง - ชั้น 3 อาคาร1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (119)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Simulation of wave propagation using graph-theoretical algorithmKetthong K., Pulpirom S., Rianthakool L., Prasanai K., Takuathung C.N., Chomkokard S., Jinuntuya N., Wongkokua W.2022Journal of Physics: Conference Series
  2145(1)
  0
  2Comparative study of Landsat 9 and Sentinel-2 satellite data for above-ground carbon sequestration estimation at Mae Moh mine reforestation site, Lampang province, ThailandKhunrattanasiri W., Amarakul A., Rianthakool L., Hutayanon T.2024Agriculture and Natural Resources
  58(2),pp. 175-182
  0