Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2529
  • D.Agri.(Forest and Wood Science), Tokyo University of Agriculture and Technology, ญี่ปุ่น, 2540

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวันชัย

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวันชัย 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 9
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 303221 ชื่อวิชา Forest Surveying I,11 ก.พ. 2008 - 11 เม.ย. 2008
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308311 ชื่อวิชา Parks, Recreation & Nature Tourism,24 ส.ค. 2010 - 26 ส.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308521 ชื่อวิชา Plan.Models & Techni.for Parks & Recrea.Areas,4 ส.ค. 2010 - 5 ส.ค. 2010
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,7 ส.ค. 2014 - 18 ก.ย. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 34,19 ธ.ค. 2013 - 20 ธ.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าบริเวณเขตรักาาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 พ.ย. 2013 - 31 ธ.ค. 2014
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01303312 ชื่อวิชา Forest Engineering Technology,25 เม.ย. 2018 - 25 เม.ย. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทพาเนลพลัสจำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักการทำไม้,16 พ.ค. 2018 - 16 พ.ค. 2018
  2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01311534 ชื่อวิชา Geo-informatics Tech.for Forest&Envi.Adminis.,28 พ.ค. 2023 - 28 พ.ค. 2023