Conference

การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 34
ชาติ
19 - 20 ธันวาคม 2013
-
-

Author

Output From Project

การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร การแพร่กระจายและสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาช้างในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,7 ส.ค. 2014 - 18 ก.ย. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 34,19 ธ.ค. 2013 - 20 ธ.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าบริเวณเขตรักาาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 พ.ย. 2013 - 31 ธ.ค. 2014
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ การใช้ประโยชน์ :หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์,1 ธ.ค. 2013 - 30 พ.ย. 2014