Person Image

  Education

  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • ปร.ด. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561

  Expertise Cloud

  altitude gradientsAltitudinal gradientAmorphophallusAmorphophallus paeoniifolius (Dennst.) NicolsonAnatomyAraceaeAroidAttitudeChalearmrattanakosin National ParkcrystalDoi Inthanon National ParkDoi Suthep-Pui National ParkEcological nicheEcologyforest typeGraduate studentsGreenhouseGreenhouse conditiongrowthhabitatidioblastidoblastimportance value indexKanchanaburiKnowledgeLeaf BladeLearning outcomelife formlocal peopleMae Takhrai National Parkmorphologymountain ecosystemnature trailPhysiologyPseudodracontiumPsudodracontiumResearch based instructionResearch ethicsResearch skillseedseedlingSpecies distributionStoryline instructionutilizationwild plantกระบวนการวิจัยกาญจนบุรีกายวิภาคกายวิภาคของใบกายวิภาคของพืชถิ่นอาศัยทักษะการวิจัยนิเวศวิทยานิเวศวิทยาของพืชนิเวศวิทยาที่เหมาะสมนิสิตบุกคนโทปัจจัยการเจริญเติบโตป่าดิบแล้งป่าเบญจพรรณแปลงปลูกพรรณไม้ป่าพริกพฤกษศาสตร์ทั่วไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพืชมีพิษในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์พืชวงศ์แตงพืชวงศ์บุกบอนพืชสกุลบุกพืชสกุลบุกอีรอกรวบรวม สืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และเขียนรายงานวิจัยระดับความสูงของพื้นที่ระดับบัณฑิตศึกษารูปชีวิตรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชวงศ์หมากวงศ์บุกบอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชวงบอนสกุล Amorphophallusสตอรี่ไลน์สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์สัณฐานวิทยาสัณฐานวิทยาของใบสารสกัดจากผลมะแขว่นสิ่งแวดล้อมเส้นทางศึกษาธรรมชาติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหัวย่อยอนุกรมวิธานของพืชสมุนไพรอนุกรมวิธานของเฟิร์นในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์อพ.สธ.อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่ออุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้อุทยานแห่งชาติเอราวัณเอรอยด์

  Interest

  สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์, กายวิภาคของพืช, นิเวศวิทยาของพืช

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 201, 203, 205 ชั้น 2 อาคาร3
    • ห้อง 205 ชั้น 2 อาคาร3
    • ห้องห้องวิจัยชีววิทยาป่าไม้ ชั้น 6 อาคารตึก 60 ปี

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 58 เรื่อง (เชิงวิชาการ 25 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 14 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 19 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก