Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • M.S.(Forest Engineering), State University of New York, สหรัฐอเมริกา, 2531
  • Dr.Agri.(Forest and Wood Science), Utsunomiya University, ญี่ปุ่น, 2543

  Expertise Cloud

  aquatic animal procuction Sustainable agASEANcarbon sequestration. absorption factorcarbon storagecarrying capacityChiang Mai provinceComputer softwareCrown cover diagramData BaseEcologyFCD mapperForest canopy densityGreen economyhuman and elephant conflictKhao Yai National ParkKui Buri National Parklandsat-5 TMLife Cycle Assessment (LCA)Life cycle inventoryLife Cycle Inventory (LCI)mangrovenational databasesPho Wor Wildlife SanctuaryProfile diagramSalak Pra Wildlife Sanctuarystand structurestreet treetraffic circulationurban greeningurban parkกลุ่มจังหวัดการบริหารจัดการการประเมินวัฎจักรชีวิตการประเมินวัฏจักรชีวิตการผลิตสัตว์น้ำการรับรองการสะสมคาร์บอนเกษตรยั่งยืนข้าวความพึงพอใจความมั่นคงเครื่องยนต์ป่าไม้ Forest Mechanizationเฉพาะถิ่นชุมชนฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิตฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตตอนบนนกแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปลอดภัยปลาป่าชายเลนผู้ใช้บริการพาณิชย์: ประเทศภาคกลางภาคกลางตอนบน 2มวลชีวภาพมาตรฐานยุทธศาสตร์ศักยภาพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจสีเขียวสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตสมดุลพลังงาน (Energy balance)สัตว์ที่มีลำตัวเป็นข้อปล้องสัตว์ที่อาศัยตามธรรมชาติสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลื้อยคลานสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสิ่งแวดล้อมห้วยองคตหอยองค์ประกอบของหมู่ไม้องค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละออง (Chemical composition of particle)อาหารอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินในเมือง (Urban microclimate)อุตุนิยมวิทยาสำหรับมลพิษทางอากาศ (Air pollution meteorology)

  Interest

  เครื่องยนต์ป่าไม้ Forest Mechanization, Data Base

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ค. 2555 - ปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อม(รักษาราชการแทน) คณะสิ่งแวดล้อม
  • มี.ค. 2565 - พ.ค. 2565 ผู้อำนวยการ (ผู้รักษาการแทน) สำนักบริการคอมพิวเตอร์
  • ม.ค. 2564 - ก.ค. 2564 คณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะบริหารธุรกิจ
  • ก.ค. 2563 - ม.ค. 2564 คณบดี(ผู้รักษาการแทน) คณะวนศาสตร์
  • ธ.ค. 2562 - มิ.ย. 2563 คณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะบริหารธุรกิจ
  • ก.ค. 2562 - ส.ค. 2562 คณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะประมง
  • ธ.ค. 2561 - มิ.ย. 2562 คณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะบริหารธุรกิจ
  • ก.ย. 2561 - ธ.ค. 2561 คณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มิ.ย. 2561 - ก.ค. 2563 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2560 - ต.ค. 2560 คณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะเกษตร
  • ก.พ. 2560 - ก.ย. 2560 คณบดี (รักษาการแทน) คณะมนุษยศาสตร์
  • ก.พ. 2559 - พ.ย. 2559 คณบดี (รักษาการแทน) คณะวนศาสตร์
  • ก.พ. 2559 - มิ.ย. 2561 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2558 - ส.ค. 2558 รองอธิการบดี(รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ค. 2555 - มิ.ย. 2558 คณบดี(รักษาราชการแทน) คณะสิ่งแวดล้อม
  • ก.ค. 2554 - ก.ค. 2555 คณบดี(รักษาราชการแทน) วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
  • เม.ย. 2554 - มิ.ย. 2554 ผู้อำนวยการ(รักษาราชการแทน) สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
  • ก.พ. 2554 - มี.ค. 2554 รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ(รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2553 - ก.พ. 2558 รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เม.ย. 2549 - มี.ค. 2553 คณบดี คณะวนศาสตร์
  • เม.ย. 2545 - มี.ค. 2549 รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกิจการพิเศษ คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก