Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) , มหาวิทยาลัยสยาม, ไทย
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ไทย

Expertise Cloud

2558Kasetsart UniversityKnowledge Management ProcessLaboratory SchoolLearning Management Model,Learning OrganizationModelSenior High School Levelกระบวนการกระบวนการจัดการความรู้กลไกการวิจัยกลวิธีกลุ่มจังหวัดการเกษตรการคิดการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการความรู้การใช้ที่ดินการถอดความรู้ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดการบริหารจัดการการบูรณาการการปฏิบัติการฝึกอบรมการพัฒนาการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ความเป็นเลิศ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาธิตการรับรองการเรียนรู้การให้บริการการออกแบบเกษตรกรรมครบวงจรเกษตรอัจฉริยะข้อสอบข้าวขีดความสามารถการแข่งขันความต้องการความเป็นไปได้ความพร้อมความพึงพอใจความมั่นคงคัดเลือกคุณภาพชีวิตงานวิจัยเฉพาะถิ่นชุมชนชุมชนต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ชุมชนแออัดชุุมชนใช้ประโยชน์ดุษฎีบัณฑิตตอนบนต่อยอดตะวันตกตัวบ่งชี้ติดตามท้องถิ่นท่องเที่ยวทักษะทางหลวงพิเศษที่อยู่อาศัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศโทรทัศน์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้น้ำพุร้อนแนวทางแนวทาง การพัฒนา คุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก ชุมชนบริการประเมินประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับเปลี่ยนปลอดภัยปัจจัยความสำเร็จปัญหาไปสู่การปฏิบัติผลสัมฤทธิ์ผู้สูงอายุแผนการศึกษาแห่งชาติพัฒนาภาคกลางยุทธศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระบบระบบบริหารรายการรูปแบบการจัดการเรียนรู้เรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนไปรษณีย์โรงเรียนสาธิตลดเลขทะเบียนรถยนต์วางแผนวางแผนชุมชนสถานศึกษาหลักสูตรองค์กรแห่งการเรียนรู้อุปสรรค

Interest

องค์กรแห่งการเรียนรู้, การจัดการความรู้, การเรียนรู้, ระบบบริหาร, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 26 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)