ผลงานคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2018

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2018 exนางสาวสุดกมล คำหงษ์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างลานจอดรถบรรทุกของบริษัท เอเอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด ที่จังหวัดระยอง", วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 94-107
2018 inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประมาณสัดส่วนของอุปสงค์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศของประเทศไทยด้วยแบบจาลองคุณลักษณะ", วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 17, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 67-87
Publish Year National Journal 12
2018 exนายทรงวุฒิ พรวรรณศิริเวช, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตสายไฟของบริษัท เอส จำกัด ในจังหวัดชลบุรี", วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 1-12
2018 exรสนันท์ หอสุธารังสี, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านในประเทศไทย", สยามวิชาการ, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มีนาคม - กรกฎาคม 2018, หน้า 19-36
2018 inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, inนายมนต์ชัย ลีลาถาวรสุข, อาจารย์, inนางสาวกนกพร เพียรประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โซ่อุปทานมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 36-47
2018 exฐิติพร ทอนไชย, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนันธิยา ศรีพรหม, "กลไกการทำงานของบิทคอยน์", วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 100-110
2018 inดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์, "บทบาทของการดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 118-132
2018 inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์, "ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนหุ้นธนาคารในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน-5: ศึกษาแบบพาเนล", วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า, ปีที่ -, ฉบับที่ 23, พฤศจิกายน 2018, หน้า 20-42
2018 exดวงใจ มุ่งหมายผล, inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างเงินบาทของไทย กับเงินเยนของญี่ปุ่น", Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 3301-3315
2018 exเจนจิรา ศิลาโคตร, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exดร.อภิญญา วนเศรษฐ, "อัตราภาษีสรรพสามิตที่เหมาะสมของบุหรี่ซิกาแรตสำหรับประเทศไทย", วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 108-125
2018 exนางสาวอาภาพร ผลมี, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ้างงานแรงงานไร้ทักษะในยุคประเทศไทย 4.0 ของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี", วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 18, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 35-48
2018 inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความน่าจะเป็นในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนเลียนแบบดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 1-9
2018 inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธราธร ยุกตวีระ, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทาศูนย์การค้าชุมชนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2018, หน้า 44-55
2018 inนางสาวอังศุธร เถื่อนนาดี, อาจารย์, "พฤติกรรมการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในจังหวัดชลบุรี", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ , ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 51-68

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2018 inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "The Vulnerability Assessment of Rural Farm Household in Thailand", The International Conference on Modern Tendency in Social Science, Humanities, Economy and Business Management, SHEB-2018, 2 - 3 พฤษภาคม 2018, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2018 exดร.ประถมพงศ์ ศรีนวล, inนายธันวา แผนสท้าน, อาจารย์, exผศ.ดร.ชลิตา ศรีนวล, "การกำหนดเพดานคลื่นความถี่และประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ:ประสบการณ์การดำเนินการของประเทศไทย", The 22nd Biennial Conference of the International Telecommunications Society, 24 - 27 มิถุนายน 2018, โซล สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2018 inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Determinants of International Tourism Demand in the East Coast Tourism Development Region, Thailand", The 4th RMUTT Global Business and Economics International Conference 2018 (RTBEC2018), 24 - 25 พฤษภาคม 2018, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2018 exวิปัศยา ปากเมย, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างคลังจัดเก็บสินค้าของบริษัท ไอซีเค จำกัด ในจังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 20 กรกฎาคม 2018, เมือง ลำปาง ประเทศไทย
2018 exณัฐกานต์ มัตนาวี, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อุปสงค์การส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์ของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรุงเทพมหานคร, 28 - 29 มิถุนายน 2018, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exฐานิสา จิตธงไชย, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อุปสงค์ส่งออกถุงยางอนามัยจากไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญ", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 20 กรกฎาคม 2018, เมือง ลำปาง ประเทศไทย
2018 exณิชกานต์ สำราญวานิช, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่กลับมาเยือนชุมชนตะเคียนเตี้ย ในเขตเมืองพัทยา", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 20 กรกฎาคม 2018, เมือง ลำปาง ประเทศไทย
2018 exพัทธมน ใบศิริ, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยส่งผลต่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 20 กรกฎาคม 2018, เมือง ลำปาง ประเทศไทย
2018 exรัชกร ภูริยากร, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 20 กรกฎาคม 2018, เมือง ลำปาง ประเทศไทย
2018 exวัชรวิทย์ ยัสพันธุ์, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบการร้านค้าโทรศัพท์มือถือรายย่อย ในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 20 กรกฎาคม 2018, เมือง ลำปาง ประเทศไทย
2018 exสิริกร บุญล้ำ, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกค้าธนาคารออมสินในพื้นที่เขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 20 กรกฎาคม 2018, เมือง ลำปาง ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=77&BudgetYear=2018]