Conference

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
ชาติ
20 กรกฎาคม 2018
เมือง ลำปาง ประเทศไทย
-