ผลงานคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2020

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

29

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2020 inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Determinant of Neighboring Migrant Workers to Thailand", Journal of Economics, Business and Management, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2020, หน้า 224-229
2020 inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Migration in the Mekong Sub-region: Route from Myanmar, Cambodia and Lao to Thailand and Social Welfare Arrangement.", London Journal of Research in Humanities and Social Science, ปีที่ 20, ฉบับที่ 8, พฤษภาคม 2020, หน้า 31-50
2020 inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Migration and Remittances: Evidence from Cambodia, Myanmar and Lao Migrant Workers", Journal of Business and Economics Review , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 72-79
2020 inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Agricultural economic zones in Thailand", Land Use Policy, ปีที่ 99, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 102774-1-9
Publish Year National Journal 11
2020 inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์, "ความผันผวนของราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน และผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: วิธีพลวัต", วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 135-149
2020 inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.วิชญาดา ถนอมชาติ, "Exploring the Dynamic Relationships between Cryptocurrencies and Stock Markets in ASEAN-5", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 129-144
2020 inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมเลียนแบบดัชนีตราสารทุนของประเทศไทยและต่างประเทศ", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 69-80
2020 exนายสาวปิยธิดา หฤทัยปรีดากุล, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองการพยากรณ์ยอดขายโดยวิธีการทางเศรษฐมิติ: กรณีศึกษาชิ้นส่วน นิวเมติกส์ของบริษัท นิวแม็ก จำกัด สาขาชลบุรี", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 101-109
2020 exนครินทร์ ภูมุตตะ, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)", วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 95-108
2020 exนางสาวปรียาภา ทรัพย์เกิด, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคต่อจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี", วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 184-196
2020 exศุภกาญจน์ พุ่มจันทร์, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุ่น", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 88-97
2020 exดร.วิชญาดา ถนอมชาติ, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข, "สาเหตุการคงอยู่ของหนี้นอกระบบในสังคมไทย", วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1-13
2020 exชมภูนัช วิเศษศักดิ์, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารเฉพาะกิจในประเทศไทย", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 401-412
2020 exนายจิตภรณ์ ทรงประกอบ, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงของผู้ให้บริการในประเทศไทย กรณีศึกษา บริษัทโอ", วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร , ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 37-50
2020 exเอกรงค์ ปั้นพงษ์, inดร.กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์, exพิชญาพร ประคองใจ, exศรัณย์ รื่นณรงค์, "การสื่อสารเพื่อการปรับตัวทางวัฒนธรรมสำหรับนักฟุตบอลต่างชาติในสโมสรฟุตบอลไทย", วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า ุึ67-86

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2020 inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยของย้ายถิ่นของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมายังประเทศไทย", Conference chair of 2020 the 5th International Conference on Marketing, Business and Trade (ICMBT 2020) in Ritsumeikan University, Osaka, Japan. January 10 to 12, 2020., 10 - 12 มกราคม 2020, Osaka, Japan ญี่ปุ่น
2020 inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Migration and Remittances: Evidence from Cambodia, Myanmar and Lao Migrant Workers", 11th Global Conference on Business & Social Sciences (GCBSS-2020), 11 - 12 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 27
2020 exนางสาวอริยา กะภูพันธ์, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 20 - 21 มีนาคม 2020, นครราชสีมา ประเทศไทย
2020 exนางสาวเกษราพร พันกลั่น, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ในประเทศไทย ที่บริหารจัดการโดย ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจาปี พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 20 - 21 มีนาคม 2020, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2020 exนางสาวชลัดดา บุญทัย, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อการส่งออกยางรถยนต์ของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจาปี พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 20 - 21 มีนาคม 2020, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2020 exนางสาวกนกวรรณ ธรรมชาติ , inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อถุงพลาสติกย่อยสลายของผู้ประกอบการในตลาดสดน่าซื้อ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 4, 5 มิถุนายน 2020, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวชนาภา ฤทธิ์รัศมี, inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคามะพร้าวในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1, 30 มิถุนายน 2020, ป่าพะยอม พัทลุง ประเทศไทย
2020 exนางสาวธิดารัตน์ คงสา , inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออม ในกองทุนการออมแห่งชาติ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 4. , 5 มิถุนายน 2020, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวนาเดียร์ อัสมะแอ, inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนผ่านสื่อออนไลน์ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 4 , 5 มิถุนายน 2020, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวภัทรกันย์ บำรุงหงษ์, inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 4 , 5 มิถุนายน 2020, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนายกฤตณัฐ อิสสรารักษ์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การเปรียบเทียบต้นทุนในการลงทุนซื้อรถยกเคลื่อนย้ายสินค้าของ บริษัท วาย จำกัด", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11, 25 - 26 พฤษภาคม 2020, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวกานต์สิรี ปัญญาริกนนท์ , inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนซื้อรถบรรทุกของบริษัท ที จำกัด", การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 , 25 - 26 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาววรรณภา นงนุช, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนซื้อรถเครนและรถสว่านของบริษัท ป. จำกัด", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 , 25 - 26 พฤษภาคม 2020, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวเวณิกา ภูมิกระจาย, inดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบ การในการใช้บริการตัวแทนออกของศุลกากรในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 10 , 27 พฤศจิกายน 2020, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2020 exนางสาวจรัญญา ภาคเมธี, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานวิ่งในจังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 4 , 5 มิถุนายน 2020, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวจารวี ศิริ, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของมาตรการภาษีและปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคต่อรายรับรวมจากการท่องเที่ยวในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 , 25 - 26 พฤษภาคม 2020, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนายจิรายุทธ์ ธราธรรุ่งเรือง, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารแห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 4 , 5 มิถุนายน 2020, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาววริศรา แช่มช้อย, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในจังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 , 25 - 26 พฤษภาคม 2020, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาววีรวรรณ เงินประเสริฐ, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความถี่ในการทำธุรกรรมธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 4 , 5 มิถุนายน 2020, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวจริยา สุขเพีย, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16, 29 - 30 มิถุนายน 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวจันทร์ทิมา โปกุล, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายบริหารแบบเชิงรุกและกองทุนรวมที่มีนโยบายบริหารแบบเชิงรับ", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 4 , 5 มิถุนายน 2020, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวธันยารัศมิ์ สินทรัพย์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อัตราผลตอบแทนของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ตามฐานภาษีของบุคคล บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 4 , 5 มิถุนายน 2020, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนายวรสิทธิ์ มั่นใจ, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยง ระหว่างกลุ่มหุ้นปันผล และกลุ่มหุ้นเติบโต ในอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค", การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 4 , 5 มิถุนายน 2020, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวจุฑามาส อรุณธีร์กิจ, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อเพื่อธุรกิจของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในเขตภาคตะวันออก", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 , 25 - 26 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวจุไรรัตน์ ศรีมาลา, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกดำเนินการจ้างงาน ของผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ภายหลังการประกาศนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 330 บาท", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11, 25 - 26 พฤษภาคม 2020, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวธัญพร วัฒนสิน, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11, 25 - 26 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวนายิกา รองาม, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการชำระค่าน้ำประปาตรงเวลาของผู้ใช้น้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11, 25 - 26 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวพจมาลย์ จิตสาราญ, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานชลบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11, 25 - 26 พฤษภาคม 2020, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวศุภราภรณ์ อนันต์, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท C ศูนย์กระจายสินค้าชลบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11, 25 - 26 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=77&BudgetYear=2020]