Journal

Article
การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมเลียนแบบดัชนีตราสารทุนของประเทศไทยและต่างประเทศ
Journal
วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (ISSN: 23509864)
Volume
7
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2020
Page
69-80
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-