ผลงานคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2017

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2017 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววรานันต์ ตันติเวทย์, อาจารย์, "How to Use Tourism to Support Sustainable Forest Management:A Case Study of the Pha Wang Nam Khiao - Pha Khao Phu Luang Forest Reserve, Thailand", Journal of Tourism and Hospitality Management, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2017, หน้า 126-134
2017 exนางสาวชมพูนุท ทับเจริญ, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของภาคครัวเรือน", วารสาร RMUTT Global Business and Economics Review , ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2017, หน้า ---
2017 exนางสาวปวิตรา ฤกษ์บางพลัด, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสกัดโลหะมีค่าจากขยะแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เอส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี", วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ , ปีที่ 8, ฉบับที่ 15, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 1-14
2017 exนางสาวสุมมนา บุปผา, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทางการเงินของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี", วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 115-124
2017 exนายรังสรรค์ ม่วงโสรส, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และความคาดหวังของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม", วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (มหาวิทยาลัยรังสิต), ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 60-71
2017 exนายอนันตชัย นะวะสด, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเต็มใจจ่ายเพื่อการป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศสำหรับชุมชนโดยรอบท่าเรือและนิิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี", วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 15, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 32-52
2017 exภูดินันท์ อดิทิพยางกูร, inดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์, "จุดพลิกจากวิกฤตสู่ความเติบโตที่ยั่งยืน: โอกาสทางการพัฒนาของธุรกิจผู้รับจ้างผลิตเสื้อผ้าตามแบบและตราสินค้าของลูกค้าในประเทศไทย", วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 103-113
Publish Year National Journal 9
2017 exชลธิชา สุวรรณพิทักษ์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการชาระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อบุคคลกรณีศึกษา: ธนาคารกสิกรไทย จากัด มหาชน หน่วยบริหารคุณภาพสินทรัพย์ พัทยากลาง", วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร , ปีที่ 14, ฉบับที่ 64, มกราคม - มีนาคม 2017
2017 exนายอัครพล อารีย์ป้อม, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองอุปสงค์กำรท่องเที่ยวเกำะล้ำนเพื่อกำรเตือนภัยล่วงหน้ำทำงเศรษฐกิจ", วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (BEC Journal), ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017
2017 inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 164-199
2017 exวรัทยา เหย้าสุวรรณ, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช", วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 35-43
2017 inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววรานันต์ ตันติเวทย์, อาจารย์, "ทัศนคติของชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่วังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 1-10
2017 inนายธันวา แผนสท้าน, อาจารย์, "เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ: ทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ในกิจการโทรคมนาคม", วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2560, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017
2017 inนายมนต์ชัย ลีลาถาวรสุข, อาจารย์, "ผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนที่มีต่อการลงทุนระหว่างไทยกับจีน", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 67-80
2017 exนางสาวอภิรัตน์ บุรุษวยากรณ์, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ตลาดนัดของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี", วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 81-95
2017 exโสภณา คุณุทัย, inดร.นนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานคลื่นบริเวณชายฝั่งทะเลในอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี", วารสาร RMUTT Global Business and Economics Review, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 123-135

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=77&BudgetYear=2017]