ผลงานคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2006

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 4
2006 inดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขันระหว่างหน่วยผลิตที่มีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, " การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมส ิ่งทอ กรณีศึกษา : บริษัท เจ.เท็กซ์ไทล์ จำกัด", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลวในรถแท็กซี่", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายสังเวียน จันทร์ทองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความพยายามในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ของหน่วยจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพากรภาค 5", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=77&BudgetYear=2006]