ผลงานคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2016

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

3

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2016 inนายภานุพงษ์ สุขเกิด, อาจารย์, "The Impact of Noise Traders on Macrodynamics.", International Journal of Intelligent Technologies & Applied Statistics., ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2016, หน้า 91-104
2016 inดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์, รองศาสตราจารย์, "The Emergence and Characteristics of Social Enterprise in Thailand", Journal of Applied Economic Sciences, ปีที่ winter2016, ฉบับที่ 7(45), ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 1457-1470
2016 exฐาณิญา โอฆะพนม, inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในประเทศไทย", วารสารคณะบริหารธูรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 75-88
2016 exสรินทิพย์ เกิดผล, inดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนต์, โลหะ และเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย", วารสารวิทยาการจัดการ หมาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย , ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 80-109
Publish Year National Journal 22
2016 inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรในเขตเมืองพัทยา", วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร , ปีที่ 13, ฉบับที่ 62, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 205-213
2016 inนายกุศล เลี้ยวสกุล, อาจารย์, "การลงทุนเลียนแบบดัชนีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016
2016 inนางสาววรานันต์ ตันติเวทย์, อาจารย์, inดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, "ชุมชนกับต้นทุนสุขภาวะจากมลพิษในนิคมอุตสาหกรรม", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 1-7
2016 exนายสงกรานต์ สังขรัตน์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน ในประเทศไทย", วารสารการวิจัยกาสะลองคำ , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
2016 exนางอิศญาณ์ แดงสมุทร, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนเพื่อวัยเกษียณของครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี", วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 110-130
2016 exนางสาวสกุลพร นอขุนทด, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมโครงการรอยัลฮิลล์ รีสอร์ทบ่อวิน จังหวัดชลบุรี", วารสารรัชต์ภาค, ปีที่ 10, ฉบับที่ 19, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 91-102
2016 exอัษฎางค์ รัตนธาร, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคุ้มค่าในการปรับปรุงกระบวนการผลิตจากการทาบัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุกรณีศึกษาในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 35-42
2016 exพิมพาภรณ์ วงศ์รัตนพนธ์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานแท่งยางปูพื้นในจังหวัดระยอง", วารสารสยามวิชาการ, ปีที่ 17, ฉบับที่ 29, มกราคม - ธันวาคม 2016, หน้า 74-85
2016 exพรวิภา เพียรวัฒนะกุลชัย, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.วรยศ ละม้ายศรี, อาจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนฟาร์มเลี้ยงสุกรแบบพันธสัญญา ในอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 59-65
2016 exธนลักษมณ์ ศิรินภาทรัพย์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสียเพื่อนาก๊าซชีวภาพ มาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตยางแท่งมาตรฐาน 20 ในสังกัดการยางแห่งประเทศไทย ในอาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 66-73
2016 inนางสาวกนกพร เพียรประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินมูลค่าประโยชน์ด้านนันทนาการของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและ ทะเลไทย เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี", เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 39-55
2016 inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Agricultural Policy Misspecification in Thailand", Southeast Asian Journal of Economics, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, หน้า 29-57
2016 inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Loss of Value in House Properties due to Air Pollution in Map Ta Phut Industrial Area of Thailand", Applied Environmental Research, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 1-13
2016 inนางสาวชิราภรณ์ วงศ์แสน, อาจารย์, "การวิเคราะห์ศักยภาพของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การรองรับเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ", เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 70-82
2016 inดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์, inดร.กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์, "เศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง", เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 26-33
2016 exหนูแดง ช่วยบุดดา, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนโรงงานผลิตน้ำยางข้นในอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ", วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 113-147
2016 exภาวิณี บุญสมศรี, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท พี พี (ประเทศไทย) จำ กัด ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี", วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 49-70
2016 exรัชประภา พลรักษา, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด", วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 67-79
2016 exอัมรา พูลสวัสดิ์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนในเขตจังหวัดชลบุรี", วารสารรัชต์ภาคย์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 20, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 25-36
2016 inนางสาวนวลพรรณ ไม้ทองดี, อาจารย์, "การกีดกันเพศหญิงในการจ้างงานวิชาชีพชั้นสูง", พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 8-27
2016 inนางสาวอังศุธร เถื่อนนาดี, อาจารย์, "การวิเคราะห์ความต้องการแรงงานในเชิงคุณภาพของสถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีเมื่อมีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 34-49
2016 inนายธันวา แผนสท้าน, อาจารย์, "ผลกระทบเครือข่ายในตลาดที่สินค้าแตกต่างกันในแนวนอน:กรณีศึกษาตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย", วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, หน้า 75-92

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 14
2016 exนางสาวธนิศา แพร่เมตคตา, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตเพลาสำหรับเครื่องอัดอากาศของบริษัท เค จำกัด ในจังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, 24 มิถุนายน 2016
2016 exนายชนาธิป อมรชีวิน, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการออนเซ็นในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย , 24 มิถุนายน 2016
2016 exนายอัครพล อารีย์ป้อม, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อุปสงค์การท่องเที่ยวเพื่อการวิเคราะห์ระบบเตือนภัยล่วงหน้าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่8 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 24 มิถุนายน 2016
2016 exพิชญ์สินี พรประสิทธิ์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงสีข้าวในจังหวัดนครศรีธรรมราช", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย , 24 มิถุนายน 2016
2016 exดุสิต สุวรรณ์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกกระถินยักษ์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท พีพีซี จำกัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 24 มิถุนายน 2016
2016 exนางสาวอมรรัตน์ หนูโยม, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของ บริษัท เอ จำกัด จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 24 มิถุนายน 2016
2016 exนางสาวกัณณิกา สุนทรสุวรรณ, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการออมและการลงทุนของประเทศไทยในช่วงสังคมผู้สูงอายุ", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 24 มิถุนายน 2016
2016 exนางสาวธิษณิน บุญชูวิทย์, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่8 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 24 มิถุนายน 2016
2016 exนายฉัตรชัย จันทโพธิ์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ ในการลงทุนนำความร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการเชื่อมมาใช้ในกระบวนการอบพลาสติก ของ บริษัท เอ็ม จำกัด จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 24 มิถุนายน 2016
2016 exนายสมรเดช นาคสมบุญ, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ของผู้บริโภคในเมืองพัทยา", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 24 มิถุนายน 2016
2016 exนางสาวณัฏฐณี ดวงจันทร์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฮิตาชิแห่ง ประเทศไทย จำกัด", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่8 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 24 มิถุนายน 2016
2016 exนายอัษฎางค์ รัตนธำรง, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคุ้มค่าในการลงทุนปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียในการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากการทำบัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุ", 2nd National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics 29 July 2016, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 29 กรกฎาคม 2016
2016 exนายมารุต อินทาหลา, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาคารชุด ในเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรีของผู้ที่ทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก", 2nd National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics 29 July 2016, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 29 กรกฎาคม 2016
2016 inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Agricultural Misspecification in Thailand", 2016 International Conference for 70th Anniversary of Pusan National University on "Regional Innovation and Cooperation in Asia", 23 - 27 พฤศจิกายน 2016, บูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2016 exทิพวรรณ กะรัตน์ , inดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์, "พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6, 25 พฤศจิกายน 2016, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=77&BudgetYear=2016]