ผลงานคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2022

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 7
2022 exน.ส.กัลยากร ศรีเจ๊ก, inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเข้า-ส่งออกน้ำมะพร้าวของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา", วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 8-17
2022 exนายสิทธพงษ์ คำนาน, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออมในกลุ่มประเทศ ASEAN-5", วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 18-27
2022 exกมลรัก เสนาจักร์, inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนวลพรรณ ไม้ทองดี, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบิน ณ สนามบินอู่ตะเภา เส้นทางบินอู่ตะเภา-อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ของบริษัทนำเที่ยว", วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 3-18
2022 inนางสาวชิราภรณ์ วงศ์แสน, อาจารย์, inนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์, "การคาดการณ์ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง", วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย , ปีที่ 17, ฉบับที่ 59, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 1-11
2022 exพัชรี ปรีเปรมโมทย์, exพิมพ์ทอง ทองนพคุณ, exวรชัย รวบรวมเลิศ, exดาวรรณ หมัดหลี, exอลงกรณ์ ประมวญทรัพย์, inดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์, "การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อยกระดับรายได้ของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี", วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2022, หน้า 123-141
2022 exดำรงศักดิ์ ท้าวอินทร์ต๊ะ, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอกภัทร ลักษณะคำ, อาจารย์, "ปัจจัยทางเศรษฐกิจภายใต้ภาวะการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีผลกระทบต่อหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET WELL-BEING INDEX (SETWB)", วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 25-34
2022 inดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์, exอธิชา อินทอง, exวรฤทัย สุนทรสนิท, "ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราไทยในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน", วารสารนักบริหาร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 79-93

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 22
2022 exชนิสรา พินิจกุลวิวัฒน์, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22, 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exนัฐพงค์ สีลาโส, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนในตลาดฟอเร็กซ์ กรณีศึกษา ยูโร เยน ปอนด์ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ฟรังก์สวิส", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22, 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exศุภพล เหลียวเลขา, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มการแพทย์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 , 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exณัฐณิชา ชูวฒั นวทิ ย์, inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านค้าปลีกดั้งเดิม (ร้านขายของชำ) ในพื้นที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 , 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exชญาดา แพทยารักษ์, inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่ส่งผลต่อภาคธรุกิจสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 , 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exธณภัทร โภคทรัพย์, inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ต่อธุรกิจโรงแรม (พัทยา) จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 , 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exรวีนันท์ จึงสงวนสิทธิ์, inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแพลนต์เบสด์ของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 , 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exภานรินทร์ เกาะกาใต้, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "อุปสงค์การนำเข้าน้ำมันดิบของประเทศไทย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 , 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exเดชดนัย อินต๊ะกัน, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการสุกรขุนจ้างเลี้ยงกับบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานระยอง", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 , 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exเบญญาภา พุ่มเทียน, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกผันในองค์กรของพนักงาน บริษัท A", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 , 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exธีรพัฒน์ อุบาลี, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมทรัพย์ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาจันทบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 , 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exภูมิภัทร เพ็ชรนาม, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 , 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exวรนาถ สุทธิพันธ์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างล้งทุเรียนเพื่อส่งออกในจังหวัดจันทบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 , 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exฉฎาธร โคเลิศ, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสถานพยาบาลสัตว์ ในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 , 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exรวีณ ทิพยกานนท์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนฟาร์มกุ้งก้ามกราม จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 , 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exศิรดา ราษฎร์นิยม, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท เอส จำกัด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22, 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exปิยวรรณ แก้ววิไล, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนติดตั้งเครื่องลำเลียงชิ้นงานอัตโนมัติ ในกระบวนการผลิตถุงยางอนามัยของบริษัท บีบีเอ จำกัด", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 , 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exญานิกา บริบูรณ์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างที่อยู่อาศัย ประเภทอาคารชุดที่มีความสูงไม่เกิน 8 ชั้น บริเวณอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 , 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exสุนิสา นุนารัมย์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเครื่องซักผ้าแบรนด์อีเลคโทรลักซ์ของผู้บริโภค", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 , 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exเถกิงศักดิ์ อโณทยานนท์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการจัดหาเอทานอลที่เหมาะสมสำหรับ บริษัท ABC จำกัด", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 , 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exอนันต์ยช เทียนชัยแสง, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผักสลัด", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 , 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exเอกวิทย์ ระกัม, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22, 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=77&BudgetYear=2022]