Person Image

  Education

  • Ph.D.(Economics), University of Nebraska, U.S.A.
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Agglomeration effectAgricultural Sectorapplication of Para rubber researchBangkokClimate Variabilitycost of operationcrime economicCustoms brokerDivision of Tourism Visitor Information CenterEastern RegionEconomic growth and developmentGeographical clusterICTIntegrated Adaptation StrategiesModel of SuccessNational rubber research strategyPara rubberPara rubber industryPara rubber networkingpolicy developmentProvincial clusteringRisk Managementsoil managementsugarcaneTax compensationTotal factor productivityTrash incorporator powered disk plowกระแสเงินสดกลุ่มจังหวัดกลุ่มผู้ใช้น้ำการขอคืนภาษีอากรการคลัง สิ่งแวดล้อมการค้าชายแดนการเงินการจัดการความเสี่ยงการจัดการดินการจัดการน้ำแบบบูรณาการการจ้างงานการใช้งานวิจัยยางพาราไปใช้ประโยชน์การทดสอบการทดสอบสมรรถนะการบัญญัติกฎหมายแรงงานการพรวนกลบวัสดุอ้อยการพัฒนาเครือข่ายยางพาราการพัฒนานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจการเพาะปลูกการมีส่วนร่วมการยกระดับผลิตภาพแรงงานการออกกฎหมายการออกแบบความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศค่าส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชลชนิดใช้กำลังขับแบบ 2 เพลาชายฝั่งต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนตัวแทนออกของศุลกากรทรัพยากรน้ำทะเลน้ำแนวทางการปรับตัวบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประเทศคู่ค้าประเมินโครงการปัจจัยที่กำหนดผลิตภาพแรงงานไทยพรวนกลบใบอ้อยไถจานชนิดใช้กำลังขับไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรภาคการเกษตรภาคตะวันออกภาคใต้ของประเทศไทยมาตรการส่งเสริมการลงทุนมูลค่าทางเศรษฐกิจเมืองใหญ่ยางพารายุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติระบบไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจแรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพการผลิตของภาคการเกษตรเศรษฐศาสตร์ อ้อยอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยางพาราอุปกรณ์ไถจาน

  Interest

  การคลัง สิ่งแวดล้อม, เศรษฐศาสตร์ , แรงงานอุตสาหกรรม, ประเมินโครงการ

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2562 - ส.ค. 2562 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
  • เม.ย. 2562 - ม.ค. 2563 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
  • ก.ย. 2558 - ก.ย. 2566 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Oligopolistic pricing over the deterministic market demand cycle: Some evidence from the US Portland cement industryRosenbaum D., Sukharomana S.2001International Journal of Industrial Organization
  19(6),pp. 863-884
  13
  2Domestic resource cost of agricultural mechanization in Thailand: a case study of small rice farms in Supanburi.Sukharomana S.1983Consequences of small-farm mechanization, (International Rice Research Institute, Manila)
  ,pp. 61-69
  0