ผลงานคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2011

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Decision of An Individual's Decision to Commit Economic Crime: Economic and Psychic Perpectives", England-Clark Celebration and Economics Research Conference: 105 years of Doctoral Research at Nebraska, 7 - 8 เมษายน 2011, ืUniverrsity of Nebraska อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประสานงานกลุ่มอุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 4 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=77&BudgetYear=2011]