Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2513
  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2518

  Expertise Cloud

  Government Housing BankGravity modelimportImport DemandjapanKhao Laem Ya-Mu Ko Samet National ParkLabor employmentLogit ModelLtdMarketing Mixการจ้างงานการชำระค่าน้ำประปาการตัดสินใจการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการการตัดสินใจซื้อการศึกษาความเป็นไปได้การส่งออกความยืดหยุ่นคิวอาร์โค้ดจังหวัดระนองช่องทางออนไลน์ชุมชนตะเคียนเตี้ยญี่ปุ่นตลาดนัดถุงมือแพทย์ถุงมือยางทางการแพทย์ถุงยางอนามัยทรัพย์สินรอการขายธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวยุโรปน้ำมันดิบน้ำอัดลมนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดเนื้อไก่บรรทัดฐานทางสังคมบริการธนาคารทางโทรศัพท์บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดบุหรี่ซิกาแรตเบียร์ช้างคลาสสิกแบบจำลอง SARIMAXแบบจำลองโลจิตประเทศคู่ค้าประเทศไทย 4.0ประมงพาณิชย์ปริมาณการส่งออกปริมาณสินเชื่อปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ปัจจัยปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผู้บริโภคผู้ประกอบการผู้ประกอบการร้านค้าปลีกผู้สูงอายุพร้อมเพย์พฤติกรรมพฤติกรรมการใช้บริการพฤติกรรมการบริโภคพฤติกรรมนักท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ภาวะเศรษฐกิจภาษีที่เหมาะสมภาษีสรรพสามิตภาษีสรรพสามิตเครื่องรสหวานมลพิษทางอากาศรถกระบะรถจักรยานยนต์ขนาดใหญร้านค้าแรงงานไร้ฝ่มือโรคระบาดโควิด-19โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบโรงสีข้าววัยเกษียณเวียดนามศูนย์กระจายสินค้าศูนย์การค้าศูนย์การเรียนรู้บ้านสอยเสาเศรษฐศาสตร์การวางแผนและการพัฒนาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสลากออมทรัพย์ส่วนประสมการตลาดส่วนประสมทางการตลาดสังคมผู้สูงอายุสินเชื่อเพื่อธุรกิจเหล็กเส้นอสังหาริมทรัพย์ออนเซ็นอาคารชุดอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดอุปสงค์อุปสงค์การท่องเที่ยวอุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุปสงค์การนำเข้าอุปสงค์การส่งออกอุปสงค์ส่งออก

  Interest

  เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์การวางแผนและการพัฒนา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 49 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 43 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)