ผลงานคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 1988

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1988

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1988

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1988

0

Project

โครงการวิจัย ปี 1988

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1988

0

Award

รางวัล ปี 1988

แนวโน้มผลงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
1988 inนายเรืองเดช ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์, inนางจีรพรรณ ชีรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์, inนางสุวรรณา ธุวโชติ, รองศาสตราจารย์, inนางมานวิภา อินทรทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอภิวันท์ กำลังเอก, รองศาสตราจารย์, inดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์, exอรชร อติวีรกุล, exฉัตรชัย ลอยฤทธิไกร, exพิศาล ไกรกลาง, "การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พะเยา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 1988, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=77&BudgetYear=1988]