ผลงานคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2013

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2013 inนางสุภาวดี โพธิยะราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของประเทศไทย", Business and Information, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2013
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงสร้างชนิดราคาเงินสดที่เหมาะสมของไทย", วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 7, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 25-49

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2013 inนางสุภาวดี โพธิยะราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเป็นไปได้ทางการตลาดและโซ่อุปทานของสินค้าที่มีการแข่งขันสูง:กรณีการนำเข้าผักและผลไม้จากประเทศจีน", The 18th International Symposium on Logistics (ISL2013).July 7-11 , 2013 , Vienna, Austria . , 7 - 11 กรกฎาคม 2013, สาธารณรัฐออสเตรีย
2013 inนายโกศล แซ่จอง, อาจารย์, "HOW THE FIFTEEN YEARS OF FREE EDUCATION POLICY HAS AFFECTED CHILD LABOR IN THAILAND", SINGAPORE ECONOMICS REVIEW CONFERENCE 2013,SESSION 19: ECONOMIC & POLICY ANALYSIS, 7 สิงหาคม 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 7
2013 inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิตติยา โพธาธนายง, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในทองคำแท่งที่มีการทำสัญญาล่วงหน้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 6 กุมภาพันธ์ 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์, inดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์, "ความเสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ระดับมหภาคในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ", การประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 exชยพล มีสติ, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2556, 20 พฤษภาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exณัฏฐ์ธนาพงศ สายลมภาคิน, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากสาหร่ายขนาดเล็กในเชิงพาณิชย์", การประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2556, 20 พฤษภาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exนวรัตน์ ผลากร, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่กำหนดการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทยจากญี่ปุ่น", การประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2556, 20 พฤษภาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exปารณีย์ เทวะรัตน์, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงแรม ศิริ ระยอง ในเขตเทศบาลเมืองระยอง", การประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2556, 20 พฤษภาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exศุภมาศ เจสา, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การวิเคราะห์ส่วนครองตลาดและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศไทย", การประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2556, 20 พฤษภาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=77&BudgetYear=2013]