Person Image

  Education

  • ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ปร.ด. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  4-star hotelA Feasibility StudyA Rubberwood Sawn Timber FactoryActive FundarbitrageAssembly Line ImprovementAutomatic Robot ArmAutomatic vibrating bowl feederAUTOMOTIVE PARTSBueng KanCommunity MallConcentrated LatexContainer yard businessCritical Control PointsDecisionDerivative WarrantsEarly Warning SignalElectricity GeneratingEndowment life insuranceEquity fundExpectationFeasibilityFeasibility StudyGold futuresgold investmentInvestmentRate of Returnrate of return and riskกองทุนเลียนแบบดัชนีการลงทุนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการหลอมความเป็นไปได้ในการลงทุนความเป็นไปได้สร้างคลังสินค้าความพึงพอใจความร้อนความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรความเสี่ยงความเสี่ยงของการลงทุนคอนโดเครื่องล้างเครื่องลำเลียงชิ้นงานอัตโนมัติเครื่องอัดอากาศงานตรวจสอบจุดวิกฤติจังหวัดชลบุรีชีวมวลซอยสยามคันทรีคลับ (ถนนพรประภานิมิต) Feasibility Studyซื้อกลับบ้านซุปไก่สกัดเซลล์แสงอาทิตย์เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านดัชนีความรับผิดชอบต่อสังคมดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของธุรกิตลาดโรงแรมทองแดงที่อยู่อาศัยแท่งยางปูพื้นธุรกิจลานรับฝากตู้สินค้าเปล่านํ้าประปาบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในการขายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ผลตอบแทนจากการลงทุนผลประกอบการทางธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพลาไฟฟ้าภาษีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชามูลค่าปัจจุบันสุทธิยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าระบบการผลิตไฟฟ้าระบบติดตามแผนการเรียนระบบผลิตนํ้าประปาระบบผลิตไฟฟ้าโรงงานผลิตสายไฟโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบโรงแรม 4 ดาวโรงสีข้าวลดต้นทุนลานจอดรถบรรทุกวิเคราะห์การลงทุนศูนย์การค้าชุมชนศูนย์การค้าในมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์การเงินสกัดโลหะมีค่า ขยะแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์สถานอนุบาลผู้สูงอายุสายไฟสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)หุ้นเติบโตหุ้นปันผลหุ้นสามัญออนเซ็นอัตราผลตอบแทนอัตรำผลตอบแทน

  Interest

  เศรษฐศาสตร์การเงิน

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
  • พ.ค. 2563 - พ.ค. 2563 รองคณบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผู้รักษาการแทน) บัณฑิตวิทยาลัย
  • พ.ย. 2562 - ก.ย. 2566 รองคณบดีฝ่ายการเงิน (ผู้รักษาการแทน) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • พ.ย. 2562 - พ.ค. 2563 รองคณบดีวิทยาเขตศรีราชา บัณฑิตวิทยาลัย
  • เม.ย. 2558 - เม.ย. 2562 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 49 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)