ผลงานคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2012

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2012 inนางสาวภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล, อาจารย์, exภูริช ขิงทอง, exคมสัน สุริยะ, "Can rising tourism income compensate fading agricultural income? A general equilibrium analysis of income distribution and welfare in a rural village in Northern Thailand", The Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letters , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2012, หน้า 5-16
Publish Year National Journal 1
2012 exชัยวัฒน์ ทองสง่า, inดร.ระพีพร ศรีจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮาส์ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ", วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 65-78

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2012 inนางสุภาวดี โพธิยะราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของไทย", International Conference on Business and Information : BAI 2012 , Sapporo Japan , 1 - 6 กรกฎาคม 2012, ญี่ปุ่น
2012 exPeeradet Tongumpai, inนางสุภาวดี โพธิยะราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNgamchuen Kongseree, exTawee Kupkanchanakul , exWaree Chaiyathep, exKulsiri Klunnuruk, exPattama Sirithunya, exPisuth Paiboonrat, exThepchai Supnithi, exMarut Buranarach, "การวิจัยเชิงนโยบายยุทธศาสตร์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจงานวิจัยข้าว", Floriade 2012 World Horticultural Expo, June 14-17, 2012 ,Venlo ,Netherlands. , 14 - 17 มิถุนายน 2012, Venlo ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2012 inนางสุภาวดี โพธิยะราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAkrao Anan, exKrit Iemthanon, exPatcharee Suriya, exJanya Chanchaichujit , exAnapat Nongkoo, exKwan Phetsawang, exYutthasat Dee-um, "การปรับตัวของธุรกิจโคเนื้อและโคนมจากการการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศไทย", Floriade 2012 World Horticultural Expo, June 14-17, 2012 ,Venlo ,Netherlands., 14 - 17 มิถุนายน 2012, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=77&BudgetYear=2012]