ผลงานคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2015

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2015 exKiatkajon Chairat, inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "PROVINCIAL CLUSTERING IN THE SOUTH OF THAILAND: CONCEPTUAL AND EMPIRICAL", Regional Science Inquiry, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, หน้า 55-68
2015 inนางสาวสุนิดา พิริยะภาดา, อาจารย์, exProfessor Wang Erda, "Valuing Consumer Surplus for the Beach Resources at Ko Chang National Marine Park in Thailand", Asia Pacific Journal of Tourism Research, ปีที่ 2015, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2015
2015 inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Industrial Cluster Development in Thailand: There is still a Long Road Ahead", Journal of Applied Economic Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1259-1267
2015 inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Conjoint Analysis on Reduction of Production Loss through Rice Storage Management in Northeastern Thailand", Advances in Management & Applied Economics, ปีที่ 5, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2015, หน้า 79-110
2015 exKiatkajon Chairat, inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "PROVINCIAL CLUSTERING: EFFECTS ON EMPERICAL ECONOMICDEVELOPMENT IN SOUTHERN THAILAND", Applied Econometrics and International Development, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 161-175
Publish Year National Journal 13
2015 exชนันท์ญา ทองย้อย, inดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การจัดการน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก", AEE-T Journal of Environmental Education วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา -ศศสท, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, มกราคม - กรกฎาคม 2015, หน้า 54-64
2015 inดร.จุฑารัตน์ หนูสุวรรณ, อาจารย์, "ความชำนาญพิเศษด้านการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดของประเทศไทย", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 95-110
2015 exปิยะ ตันติพรหมินทร์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนต่างราคาสัญญาซื้อขายทองคำแท่งล่วงหน้าที่มีเดือนหมดอายุแตกต่างกันคู่ที่ใกล้ที่สุด ในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย", วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015
2015 inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาเหล็กเส้นภายในประเทศไทย", RMUTT Global Business and Economics Review, Vol. 10 No.2, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2015
2015 exดอกอ้อ มะลิวงศ์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอาคารศูนย์การค้าในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015
2015 inนายเอกภัทร ลักษณะคำ, อาจารย์, inนางสาววรานันต์ ตันติเวทย์, อาจารย์, exฉัตรกุล คงตระกูล, "ปัญหามลพิษทางอากาศ กับการคลังท้องถิ่น", วารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 111-121
2015 inดร.กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์, inดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์, "ภาวะการพึ่งพิงอุตสาหกรรมและแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเขตชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 22-28
2015 exปัณณ์ อนันอภิบุตร, exสุทธิ สุนทรานุรักษ์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบตัวแบบความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมในการต่อต้านทุจริต กับปัจจัยด้านความสามารถของสื่อในการรายงานข่าวทุจริต", วารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (Journal of Economics and Management Strategy) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 11-24
2015 exธนภพ สอนดี, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา", วารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (Journal of Economics and Management Strategy) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 59-64
2015 exทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช, inนางสาวพิศมัย จารุจิตติพันธ์, รองศาสตราจารย์, "สภาพการดำเนินงานและสมรรถนะของการจัดการสถานีโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (EAU Heritage Journal 188 Social Science and Humanity) , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 188-195
2015 inนางสาวพิศมัย จารุจิตติพันธ์, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพและความได้เปรียบเชิงแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเกาะสมุย", วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 61-82
2015 exดอกอ้อ มะลิวงษ์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านการเงินและวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการอาคารศูนย์การค้า ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา", วารสารวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2015, หน้า 17-28
2015 exนนธวัช ธนะไพรินทร์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inนายทองโรจน์ อ่อนจันทร์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ จากการลงทุนในหุ้นสามัญพร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในการขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา (Journal of Technical Education Development), ปีที่ 27, ฉบับที่ 93, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 53-62

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2015 exจุรีพร พุทธตรัส, inดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณความต้องการเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย", Proceedings 1st National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics , 31 กรกฎาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exอธิป รัตนวิชา, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ท่อเหล็กกล้าภายในประเทศไทย", Proceedings 1st National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics , 31 กรกฎาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exอรุณี พิมพ์แคร์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี", Proceedings 1st National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics 31 July 2015, KU Home, Bangkok, THAILAND, 31 กรกฎาคม 2015
2015 exอธิญา วงศ์พรหม, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตอาหารสัตว์ใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร", Proceedings 1st National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics 31 July 2015, KU Home, Bangkok, THAILAND, 31 กรกฎาคม 2015
Publish Year National Conference 9
2015 exน้อย คล้ายแจ้ง, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเม็ดพลาสติกของลูกค้าบริษัทปิโตรพลัสเคมีคอล จำกัด จังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, 26 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exนายภัทรพงษ์ วงศ์สุวัฒน์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราในจังหวัดบุรีรัมย์", ประชุมทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 8 พฤษภาคม 2015, บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเข้าและส่งออกทองคำของประเทศไทย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย , 26 มิถุนายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการของการไฟฟ้าภูมิภาค อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี", 1st National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics, 31 กรกฎาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exพนิตนันท์ แหวนเพ็ชร์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากประเทศญี่ปุ่น ของไทย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, 26 มิถุนายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exนายณัฐพงศ์ ลิมป์พานิชกุล, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงสายการผลิตย่อยในการประกอบล้อและยางรถยนต์ของบริษัท เอเอฟ จำกัด", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษษระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, 26 มิถุนายน 2015, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนายสิทธา วิทยพันธ์, inดร.วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งแขนกลอัตโนมัติหยิบจับชิ้นส่วนป้อนเข้าเครื่องประกอบฝาถังน้ำมันเชื่้อเพลิงของโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี", 1st National and International Conference on Philosophy, Politis and Economics , 31 กรกฎาคม 2015, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exวรชาณัช ไชยอุดม, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางปะกง)", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, 26 มิถุนายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exเกศกาญจน์ โพธิ์ปิ่น, inดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการนำเข้าเหล็กลวดคาร์บอนจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 26 มิถุนายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=77&BudgetYear=2015]