Person Image

  Education

  • วศ.บ.(ชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • วศ.ม.(ชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528
  • Ph.D.(Biological and Irrigation Enginerring), Utah State University, สหรัฐอเมริกา, 2537

  Expertise Cloud

  Climate ChangeClimate VariabilityEnvironmental sustainabilityFlash FloodHydropowerirrigation requirementKriging interpolationland useLand use changeLandsat 7MODISMulti-criteriaReforestationRenewable energyReservoirspatial and temporal reference evapotranspirationStream flowSWATSWAT modelTRMMUpper Nan river basinVariogram ModelWastewater treatmentWater AccountingWater allocationการจัดการน้ำการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชนการวัดอัตราการไหลแบบอัตโนมัติการวางแผนเพาะปลูกความตระหนักความเต็มใจจ่ายความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศคุณภาพน้ำเครือข่ายชุมชนเครือข่ายสรรพสิ่งเครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบอัตโนมัติโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำโครงการส่งนา้ และบา รุงรกัษาท่าบวัโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชลโครงสร้างองค์กรน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกดินถล่มต่อลักษณะเฉพาะของการเกิดน้ำท่วมทรัพยากรน้ำไทยเข้มแข็งน้ำใต้ดินน้ำท่วมฉับพลันน้ำประปาน้ำเสียแนวทางการปรับตัวบ่อบำบัดบัญชีน้ำแบบจา ลอง WUSMOแบบจำลองความต้องการใช้น้ำแบบจำลองด้านคุณภาพน้ำแบบจำลองด้านอุทกพลศาสตร์แบบจำลองด้านอุทกวิทยาแบบจำลองทางเลือก คุณลักษณะการจัดการพื้นที่ต้นน้ำ ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดีแบบจำลองฝนใช้การแบบจำลองระบบชลประทานปฏิบัติการฝนหลวงประเมินผลประสิทธิภาพการชลประทานผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนผู้นำท้องถิ่นพยากรณน์า้ภาคการเกษตรภาคตะวันออกเมืองฟองน้าเมืองฟองน้ำแม่น้ำโขงสายประธานไมค์ ชี (MIKE SHE)ระบบการพยากรณ์น้ำท่วมตามเวลาจริงระบบการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมตามเวลาจระบบฐานข้อมูลระบบน้ำก่ำของพระราชาระบบมาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ล่มุนา้ สะแกกรงัลุ่มน้ำลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำบางปะกง-และท่าจีนลุ่มน้ำปิงตอนบนลุ่มน้ำยมวัฏจักรน้ำศักยภาพการผลิตของภาคการเกษตรสมดุลน้ำสิ่งก่อสร้างหลังคาเขียว อาคารในแขวงสีลม กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์องค์กรน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.อัตราการระเหยอ่างเก็บน้ำอุทกภัย

  Interest

  Water Resources Development, Fluid Mechanics, Hydraulic , Water Resources Management and Policy, Basic research

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 6 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 64 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 35 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 29 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)