Journal

การทดสอบตัวแบบความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมในการต่อต้านทุจริต กับปัจจัยด้านความสามารถของสื่อในการรายงานข่าวทุจริต
วารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (Journal of Economics and Management Strategy) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 (ISSN: 23509864)
2
1
11-24
มกราคม - มิถุนายน 2015
ชาติ
-
-
-
-