Journal

Article
การทดสอบตัวแบบความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมในการต่อต้านทุจริต กับปัจจัยด้านความสามารถของสื่อในการรายงานข่าวทุจริต
Journal
วารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (Journal of Economics and Management Strategy) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 (ISSN: 23509864)
Volume
2
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2015
Page
11-24
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-