Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • พบ.ม. ( พัฒนาการเศรษฐกิจ ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ. ( เศรษฐศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  "การประเมินผล""ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน""วิสาหกิจชุมชน"AECAgglomeration effectASEANCommunity EnterpriseCommunity Enterprise in Thailandcomputable general equilibriumConsumption behaviordam constructiondeterminantsdeterminants of migrationdevelopment plan for establishmentEconomic growth and developmentElectronic mediaFactor analysisfor flood preventionOTOPProvincial clusteringProvincial GHIpurchasing collaborationRegression analysisrubber productsSME bondSME financingSMEsการแก้ไขปัญหาความยากจนการขยายตลาดในประเทศการแข่งขันการค้าปลีกการเงินการจัดทำแผนพัฒนากิจการการจ้างงานการดำเนินงานตามแผนการตลาดการติดตามประเมินผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการพัฒนาผู้ประกอบการการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับผลิตภาพแรงงานการย้ายถิ่นการลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว การวิเคราะการวิเคราะห์ศักยภาพ/ขีดความสามารถการออกกฎหมายการอ่านออกเสียงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตารางป?จจัยการผลิตและผลผลิตอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลาครัวเรือนไทยคลัสเตอร์คลัสเตอร์(พื้นฐาน)ความต้องการใช้แม่พิมพ์ความพึงพอใจความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมระดับจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยเครือข่ายเครื่องดื่มเครื่องหนังโครงการพัฒนาจ.นครราชสีมาจังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนภาคใต้ชุมชนเข้มแข็งโซ่อุปทาน CDAดำเนินกิจกรรมธุรกิจใหม่นักเรียนแนวทางการพัฒนาแบบจําลองเพชรแบบจําลองระบบเพชร ดัชนีประกอบ วิสาหกิจชุมชน แผนพัฒนา ตัวชี้วัด การประเมินโครงการ ประเทศคู่ค้าประเมินผลประสิทธิภาพการศึกษา รายจ่ายภาครัฐด้านการศึกษาปลาส้มปัจจัยที่กำหนดผลกระทบทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ใหม่ผลิตภาพแรงงานผลิตภาพแรงงานไทยผู้ประสานงานคลัสเตอร์ผู้ผลิตแผนกลยทธ์: แผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอตสาหกรรมแม่พิมพ์แผนพัฒนาแผนแม่บทพยางค์พฤติกรรมการบริโภคพัฒนาคลัสเตอร์ภาคใต้ของประเทศไทยภาษาไทยมูลค่าทางเศรษฐกิจแม่พิมพ์ยกระดับ OTOPรสนิยมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2รัฐวิสาหกิจรายได้ครัวเรือนแรงงานวิสากิจชุมนชน แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

  Interest

  เศรษศาสตร์การพัฒนาและวางแผน, เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 45 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 47 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 30 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Provincial clustering in the southern of Thailand: Concept and empiricalChairat K., Santipollavut S., Sukharomana S.2015Applied Econometrics and International Development
  15(1),pp. 161-172
  0