Conference

ประชุมทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชาติ
8 พฤษภาคม 2015
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-