ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

arbitrageduality production theorydynamic conditional correlationGold futuresgold investmentHedonic Pricing methodland abandonmentLand usepovertyprofit maximizationrate of return and riskกองทุนเลียนแบบดัชนีการกระจายรายได้การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ขนาดเล็กการบริโภคข้าวการบริหารจัดการการประเมินผลการประเมินผลประกอบการการประเมินมูลค่าแหล่งนันทนาการการปรับตัวการเปิดเสรีทางการค้าการศึกษาความเป็นไปได้การศึกษาความเป็นไปได้ของนโยบายกำลังคนกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้าวเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดความชำนาญพิเศษด้านการท่องเที่ยวความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏความน่าจะเป็นความเป็นเมืองความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางอาหารและพลังงานความมั่นคงอาหารความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรความสูญเสียทางด้านอาหารความสูญเสียพืชอาหารความเหลื่อมล้ำแคโรทีนอยด์โคนมโคเนื้อโครงการโควิด-19ดัชนีความเปราะบางดัชนีความรับผิดชอบต่อสังคมดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของธุรกิตลาดกลางยางพาราตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอทฤษฎีสะกิดเทศบาลนครแหลมฉบังธุรกิจบริการราคาน้ำมันร้านธงฟ้าแรงงานวิเคราะห์การลงทุนวิตามินอีวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมศูนย์การค้าชุมชนศูนย์การค้าในมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐศาสคร์วิเคราะห์โครงการ เศรษฐศาสตร์การเกษตรเศรษฐศาสตร์การคลังเศรษฐศาสตร์การเงินเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative Economics)เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว/เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์ที่ดินเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเศรษฐศาสตร์พัฒนาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมสตรีสภาพตลาดวิตามินอีสภาพเศรษฐกิจสังคมสังคมผู้สูงอายุสัดส่วนการกระจุกตัวเส้นงบประมาณหมู่บ้านชุมชนต้นแบบอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์อัตราแลกเปลี่ยนอัตรำผลตอบแทนอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมยางพาราอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดอุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Executives


Persons (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
 • ทุนนอก 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 137 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 67 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 70 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 7 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 6 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)