Conference

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
ชาติ
26 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2015
อื่นๆ ประเทศไทย
-