ผลงานคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2014

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2014 inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Relationship of Stock Price and Monetary Variables of Asian Small Open Emerging Economy: Evidence from Thailand", International Journal of Financial Research, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 52-63
2014 inนางสาวสุนิดา พิริยะภาดา, อาจารย์, exProfessor Wang Erda, "Quantifying the Costs and Benefits of Coastal Water Quality Improvements in the Ko Chang Marine National Park, Thailand, ( 2), pp 149-169", Environmental Processes , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, เมษายน 2014, หน้า 149-169
2014 inนางสาวสุนิดา พิริยะภาดา, อาจารย์, exProfessor Wang Erda, "Modeling Willingness to Pay for Coastal TourismResource Protection in Ko Chang Marine NationalPark, Thailand", Asia Pacific Journal of Tourism Research, ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, เมษายน 2014, หน้า 515-540
2014 inนางสาวภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล, อาจารย์, "Dynamic Optimization with Simulations How to Achieve Maximized Utility under Buddhist Economics", International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2014, หน้า 127-146
2014 inนางสาวภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล, อาจารย์, "Mathematical proofs of the middle path in Buddhist economics as a pathway to the maximum of happiness", The Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letters , ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 25-32
Publish Year National Journal 9
2014 inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนกพร เพียรประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มุมมองใหม่สำหรับโอกาสทางการตลาดและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าสตรีในศตวรรษที่ 21", เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 20-35
2014 inดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนกพร เพียรประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ิอุตสาหกรรมแหลมฉบัง", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 19-30
2014 inดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนกพร เพียรประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตปริญญาตรี", วารสารศิลปศาสตรประยุกต์ , ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014
2014 inดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย", เสรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 104-112
2014 inนางสาวนวลพรรณ ไม้ทองดี, อาจารย์, "การเลือกปฏิบัติต่อสตรี", เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 91-103
2014 inนางสาววรานันต์ ตันติเวทย์, อาจารย์, inดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, "การปรับตัวของประชาชนในพื้นที่จากกิจกรรมการท่องเที่ยว: กรณีศึกษา อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช", Journal of Economics and Management Strategy, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 24-42
2014 inนางสาววรานันต์ ตันติเวทย์, อาจารย์, inนายเอกภัทร ลักษณะคำ, อาจารย์, exฉัตรกุล คงตระกูล, "เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยร้านเหล้า", Journal of Economics and Management Strategy, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 78-89
2014 exอรษา ตันติยะวงศ์ษา, inดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์กับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากการขยายตัวของเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล", วารสารสหวิทยาการ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, เมษายน - กันยายน 2014, หน้า 50-85
2014 inดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์, exกอบกาญจน์ ปันพงษ์, "วิตามินอี : สภาพตลาดและการพยากรณ์การนําเข้าของประเทศไทย", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 96-106

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2014 inนางสุภาวดี โพธิยะราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ธนวัต ลิมพาณิชย์กุล, exPattana Boonchoo, exPornpong Sakdapat , "Empowerment and the Three Model of Organisational Commitment: A Test of Moderating Role of Organisational Culture. (Best Paper Award)", International Symposium on Business and Management, Nagoya, Japan , 2 - 4 เมษายน 2014, นาโกยา ญี่ปุ่น
2014 inนางสุภาวดี โพธิยะราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์, exNaowarut Meejun, "HOW DOES CULTURAL DIVERSITY AFFECT INTERNATIONAL JOINT VENTURE PERFORMANCE IN THAILAND?", The 2014 International Conference on Business and Information (BAI2014) , 3 - 5 กรกฎาคม 2014, โอซาก้า ญี่ปุ่น
2014 inดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPattana Boonchoo, inนางสุภาวดี โพธิยะราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPornpong Sakdapat , "Empowerment and the Three Model of Organisational Commitment: A Test of Moderating Role of Organisational Culture", International Symposium on Business and Management, 2 - 4 เมษายน 2014, Nagoya ญี่ปุ่น
2014 inนางสุภาวดี โพธิยะราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSunanta Sompong, exAsst.Dr.Amornrut Pinyoanantapong, "แผนงานการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : การบริหารจัดการการท่องเที่ยว", The Inaugural Conference on Sustainable Tourism and Hospitality in Asia (COSTA 2014), The Inaugural Conference on Social Responsibility in Asia (COSRA), 29 - 31 ตุลาคม 2014, ฮิโรชิมา ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 5
2014 inดร.กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์, inดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์, "ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การติดตามและประเมินผลการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม", พลวัตอาเซียนในกระแสท้องถิ่นนิยมและโลกาภิวัตน์ (ASEAN Dynamics in Localism and Globalization), 16 พฤษภาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exอรษา ตันติยะวงศ์ษา, inดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์กับการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมเนื่องจากการขยายตัวของเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล", ASEAN Dynamics in Localism and Globalization, 16 พฤษภาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exวารุณี สุขไทย, exผศ.ดร.สังเวียน จันทร์ทองแก้ว, inดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนที่มีต่อต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนของภาคธุรกิจในจังหวัดสระแก้ว", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1, 3 - 4 กรกฎาคม 2014, ธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย
2014 exนัชทนันท์ หลีกภัย, inดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์, "อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4, 23 พฤษภาคม 2014, นนทบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=77&BudgetYear=2014]