ผลงานคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2021

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2021 inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, "Ecosystem Service Value of the Mixed Land Use Pattern in Asia: Thailand’s Experience", Applied Environmental Research, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 56-72
2021 inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "International Migrant Remittances and Saving from Thailand to Neighboring Countries.", European Journal of Business and Management Research, 6(5), 246-255. , ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2021, หน้า 246-255
Publish Year National Journal 3
2021 exอรุณรัตน์ พันธ์มาลี, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย", วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา , ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 60-69
2021 exนายจิรายุทธ์ ธราธรรุ่งเรือง, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนใจใช้งานสกุลเงินดิจิทัลลิบรา", วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 107-122
2021 inดร.กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์, inดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์, "ทฤษฎีสะกิดกับผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ", วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร , ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 2690-2703

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2021 exThunyaluk Soodmee, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Future of E-Sports: Factors Affecting Performance in Thailand.", Proceedings of 14th National and 1st International Conference on Humanities and Social Sciences , 17 - 18 กรกฎาคม 2021, อื่นๆ ประเทศไทย
2021 exน.ส.ภราพร ทองโรย, inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างในร้านดูโฮมของกลุ่มผู้รับเหมาในจังหวัดชลบุรี", 8th International Conference on Security Studies, 14 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 18
2021 exน.ส.จารุนันท์ ชูทอง, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากการนำเสนอสดทางสื่อสังคมออนไลน์", การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11, 27 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exน.ส.นันท์รภัส โพธิสุนทร, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11 , 27 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exน.ส.สรญา หม่องพราหมณ์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการเดินเครื่องที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้า Block คู่", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5, 8 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exMr. Sengsulixay SYKANTHONG, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อกับผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย ในแขวงจำปาสักประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11, 27 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exน.ส.ฐิติรัตน์ เตารัตน์, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสหกรรมเป้าหมายใหม่ ด้วยวิธีพาเนล", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5, 8 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exน.ส.ชมพูนุท ประกอบทอง, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์, "การส่งต่อความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบริการทางการแพทย์ไปยังอุตสหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง", การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11, 27 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exน.ส.จิรารันต์ บุญรัตนัง, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำศูนย์การค้าชุมชนรูปแบบซื้อกลับบ้าน ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 , 9 มิถุนายน 2021, กำแพงเพชร ประเทศไทย
2021 exนายณัฐพล พรณัฐวุฒิกุล, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนแขนกลอัตโนมัติในกระบวนการประกอบขั้นสุดท้ายของบริษัท เอเอ จำกัด", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 , 9 มิถุนายน 2021, กำแพงเพชร ประเทศไทย
2021 exนายปฏิพล ถาวร, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชน", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 , 9 มิถุนายน 2021, กำแพงเพชร ประเทศไทย
2021 exนายอธิวัฒน์ เพียรสัตยานันท์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเป็นได้ในการลงทุนในธุรกิจรับฝากตู้สินค้าเปล่าบริเวณเขตท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ของบริษัททีเอสคอนเทนเนอร์ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด", การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 , 28 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนายกวีรัช ดิษยศิริกร, inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารคุณภาพจานด่วนในตำบลทุ่งสุขลาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา", การประชุมวิชาการบัญฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19 , 5 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exน.ส.จาริยา สุริยะพรม, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "อุปสงค์การส่งออกเหล็กเส้นของไทยไปยังประเทศกลุ่ม CLMV", การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11 , 27 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนายวสุนธรา แสงสกุลศรี, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "อุปสงค์การส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์ของไทยไปประเทศญี่ปุ่น", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19, 5 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exน.ส.ธนวรรณ ชัยสงคราม, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "อุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 18 , 31 พฤษภาคม 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exน.ส.นารินทร์ เชื้ออ่าว, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงแรมในตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19 , 5 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exน.ส.ลักขณา ชุ่มแอ่น, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอาคารห้องเช่า ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19, 5 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exน.ส.สุภาภรณ์ รุ่งเรืองศรี, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ร้านหมูอนามัยเบทาโกรในอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19, 5 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนายอรรถโกวิท มณีนวล, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานแปรรูปมังคุดในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19, 5 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=77&BudgetYear=2021]