Conference

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21
ชาติ
9 มิถุนายน 2021
กำแพงเพชร ประเทศไทย
-