Person Image

  Education

  • Ph.D. ( Agricultural Economics ), Ohio State University , U.S.A.
  • M.S. ( Agricultural Economics ), Ohio State University , U.S.A.
  • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Agricultural SectorCassavaclimate change impactsThai agriculturethe elderlyWillingness to Payyieldการบริหารจัดการช่องทางจักรยานขยะความตระหนักความเต็มใจจ่ายความเต็มใจจ่าย การป้องกันน้ำท่วม จีเอพีช่วงวัยสูงอายุชุมชนเข้มแข็งต้นทุนค่าใช้จ่ายต้นทุนผลตอบแทนต้นทุนสุขภาวะตลาดตัวชี้วัดโทรคมนาคมไทยนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มนมวัวแบบยูเอชทีบุหรี่ไฟฟ้าบูรณาการของชุมชนแบบจาลองทางเลือกแบบจำลองแบบจำลองโทบิทประกันสุขภาพประชากรสูงอายุประโยชน์ด้านนันทนาการปลานิลปลานิลสดปัจจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดปัญหาสุขภาวะจากมลพิษป้ายโฆษณาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผลกระทบผลกระทบต่อสุขภาพผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมผลผลิตต่อไร่ผลผลิตยางพาราผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม awarenessผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์พลาสติกผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้บริโภควัยทำงานผู้สูงอายุผู้สูงอายุ นันทนาการและการออกกำลังกายผู้สูงอายุในเมืองแผนแม่บทพฤติกรรมการใช้จักรยานพฤติกรรมการใช้บริการพฤติกรรมการใช้พื้นที่ทางเท้าพฤติกรรมการซื้อพื้นที่ทางการเกษตรภาคการเกษตรภาคเกษตรไทยภาคตะวันออกภาคใต้ภูมิทัศน์ของเมืองมลพิษมะเขือเทศแบบกินสดมันสำปะหลังมาตรการภาษีมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีและเหมาะสมมายโมมิติทางเศรษฐศาสตร์มูลค่าความเสียหายทางทัศนียภาพมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์มูลค่าบริการระบบนิเวศมูลค่าพื้นที่สีเขียวเมืองน่าอยู่แม่พิมพ์ระบบนิเวศตามหลักการ PESวัคซีนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาวิธีการประเมินมูลค่าโดยการสมมติเหตุการณ์วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประมาณค่าเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีสถานการณ์หมอกควันส่วนประสมทางการตลาดสังคมผู้สูงอายุสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หญ้าหวานแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแหล่งหญ้าทะเล มูลค่าด้านการประมง การใช้ประโยชน์ เกาะลิบงอัญมณีและเครื่องประดับอัตราผลตอบแทนทาสังคมจากการลงทุนอัตราส่วนลดอุตสาหกรรมการบริการอุทยานแห่งชาติภูกระดึงแอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน LINE MANแอลกอฮอล์และยาสูบ

  Interest

  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี, เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2562 - ก.พ. 2566 หัวหน้าภาควิชา คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
  • พ.ย. 2558 - ก.พ. 2562 รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • พ.ค. 2554 - พ.ค. 2558 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 207 ชั้น 3 อาคาร2
   • ห้องไม่มี ชั้น ไม่มี อาคารใช้ข้อมูลออนไลน์
   • ห้องห้องอาจารย์2 ชั้น 3 อาคาร1
   • คณะเศรษฐศาสตร์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 47 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 64 เรื่อง (เชิงวิชาการ 64 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Climate change impacts on sugarcane production in ThailandPipitpukdee S., Attavanich W., Bejranonda S.2020Atmosphere
  11(4)
  41
  2Impact of climate change on land use, yield and production of cassava in ThailandPipitpukdee S., Attavanich W., Bejranonda S.2020Agriculture (Switzerland)
  10(9),pp. 1-14
  12
  3Touristic ecological footprint in Mu Ko Surin National ParkPhumalee U., Phongkhieo N., Emphandhu D., Bejranonda S.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(1),pp. 1-8
  7
  4Ecosystem service value of the mixed land use pattern in asia: Thailand’s experienceBoonyanam N., Bejranonda S.2021Applied Environmental Research
  43(1),pp. 56-72
  4
  5The Driving Force of Urban Water Body Change in Chonburi Province, ThailandBoonyanam N., Bejranonda S.2022Applied Environmental Research
  44(3),pp. 59-75
  1
  6Green space value in economic aspectBejranonda S., Attanandana V.2011Kasetsart Journal - Social Sciences
  32(1),pp. 1-15
  1
  7Aesthetic damage values of urban billboardsBejranonda S., Attanandana V.2013Kasetsart Journal - Social Sciences
  34(1),pp. 30-42
  0
  8Willingness to pay for attributes of cycleway managementBejranonda S., Attanandana V.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
  36(2),pp. 201-216
  0