Person Image

  Education

  • D.Tech.Sc. (เศรษฐศาสตร์พลังงาน) (Candidated), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย , ไทย, 2550
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
  • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  AwarenessContingent Valuation Method (CVM)Cross-Price Elasticity of Demanddenormalizationdual usedE-cige-cigarettee-cigarette behaviore-cigarette market valueFractional Logit modelGatewayGateway hypothesisHealth care costIncome Elasticity of DemandPedestrian Crossing ManagementPlastic BagsPrice Elasticity of DemandRenormalizationThai household tobacco expenditureThai smokerThailand caseThe ElderlyWillingness to PayYouthการคัดแยกขยะมูลฝอยการจัดการทางข้ามถนนการเตรียมความพร้อมการบริโภคยาสูบการประเมินมูลค่าโดยสมมติเหตุการณ์การรับรู้การลงทุนในทุนมนุษย์การลดอันตรายจากยาสูบการสร้างรายได้การสร้างอาชีพการหลีกเลี่ยงภาษ๊บุหรี่การหลีกเลี่ยงภาษีบุหรี่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้าความเชื่อมโยงไปข้างหลังความตระหนักความเต็มใจจ่ายความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นของอุปสงค์ไขว้ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวความสัมพันธ์เชิงเหตุผลค่าจ้างขั้นต่ำโควิด 19ช่วงวัยสูงอายุไทยแนวทางการปรับตัวบหุรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าแบบจำลองโทบิทแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตปัจจัยปัจจัยที่มีผลกระทบผลกระทบต่อเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์พลาสติกผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศผู้ด้อยโอกาสพฤติกรรมพฤติกรรมการใช้พฤติกรรมการสูบบุหรี่ภาษีสรรพสามิตภาษีสรรพสามิตยาสูบมาตรการภาษีเมืองน่าอยู่ยาสูบเยาวชนรายได้แรงงานลักษณะตลาดบุหรีไฟฟ้าวัคซีนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์มหภาคสูบบุหรี่หนี้ครัวเรือนอัตราภาษีอุตสาหกรรมยาเว้นมวนเองแอลกอฮอล์และยาสูบ

  Interest

  เศรษฐศาสตร์มหภาค, เศรษฐศาสตร์การคลัง

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2560 - ต.ค. 2560 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้รักษาการแทน) คณะเศรษฐศาสตร์
  • ก.พ. 2556 - ม.ค. 2560 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์
  • พ.ค. 2554 - ก.พ. 2556 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ฝ่ายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 207 ชั้น 3 อาคาร2
   • ห้องไม่มี ชั้น ไม่มี อาคารใช้ข้อมูลออนไลน์
   • ห้องห้องอาจารย์2 ชั้น 3 อาคาร1
   • คณะเศรษฐศาสตร์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)