ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

102

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

43

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

3

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

"ความพึงพอใจของลูกค้า"AdaptationAECAgricultural SectorAgricultureAir pollutionASEANAsian financial crisisattractivenessBangkokbank lendingbank lending channelBank ownershipBanking CompetitionBridge MatrixButterfly spreadClimate ChangeCointegrationCollectivismcorruptioncrisiscultureDemocracydouble-boundedEconomic DevelopmentEconomic Growtheconomics factorsEducationEnglish Language ProficiencyFarm ProfitabilityFDIFinancial institutionsFirm financingfood safetyForeign Direct InvestmentGovernment SpendingImpact Evaluationindex optionsInput-Output TableInterest RatesInvestmentMacroeconomic FactorsManufacturingmisallocationMonetary PolicyOTOPPanel dataProductivityProgram EvaluationRicesatisfactionSMEsSocial FactorsTFPThai TourismTourismTourism RevenuesTrade Policy Preferencevolatilitywillingness to payการแก้ไขปัญหาความยากจนการค้าระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวไทยการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาทางการเงินการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจโครงการรับจำนำข้าวนโยบายการเงินบุหรี่ไฟฟ้าประเมินผลประเมินผลกระทบผลิตภาพผลิตภาพแรงงานแผนแม่บทภาคเกษตรมลพิษทางอากาศมันสำปะหลังแม่พิมพ์ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าวิสาหกิจชุมชนเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์มหภาคเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศสภาพแวดล้อมเชิงสถาบันสำรวจหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ห่วงโซ่มูลค่าโลกอัตราแลกเปลี่ยนอาชญากรรมอาเซียน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและบัญชี

E-Mail: fecoppc@ku.ac.th

Tel.: 025613474

ดร. ศิวพงศ์ ธีรอำพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fecospd@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-3474 ต่อ 407

ดร. วุฒิยา สาหร่ายทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fecowys@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-3474 ext 308

ดร. วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fecowna@ku.ac.th

Tel.: 02-561-3474 ext. 211


Persons (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 37 คน (รองศาสตราจารย์ 10 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19 คน, อาจารย์ 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 279 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 257 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 77 โครงการ)
 • ทุนนอก 217 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 161 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 132 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 778 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 205 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 573 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 128 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 112 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 52 รางวัล (เกียรติบัตร 28 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 17 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)