ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

"ความพึงพอใจของลูกค้า"AECAgricultureAir PollutionASEANAsian financial crisisBangkokBank lendingBank lending channelBanking CompetitionBridge matrixButterfly SpreadClimate ChangeCointegrationCollectivismCorruptioncrisiscultureDemocracyDouble-boundedEconomic DevelopmentEconomic GrowthEconomicseconomics factorsEducationEnglish Language Proficiencyfarm profitabilityFDIFinancial institutionsFirm financingfood safetyForeign Direct InvestmentGovernment SpendingImpact EvaluationIndex OptionsInput-Output TableInterest RatesInvestmentmacroeconomic factorsmanufacturingMisallocationMonetary PolicyOTOPPanel dataProductivityProgram EvaluationRicesatisfactionSMEsSocial FactorsState space modelTFPThai EconomyThai TourismTourismTourism RevenuesTrade Policy Preferencevolatilitywillingness to payการแก้ไขปัญหาความยากจนการค้าระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวไทยการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาทางการเงินการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจโครงการรับจำนำข้าวนโยบายการเงินบุหรี่ไฟฟ้าประเมินผลประเมินผลกระทบผลิตภาพผลิตภาพแรงงานแผนแม่บทภาคเกษตรมลพิษทางอากาศมันสำปะหลังแม่พิมพ์ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าวิสาหกิจชุมชนเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์มหภาคเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมเชิงสถาบันสำรวจหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ห่วงโซ่มูลค่าโลกอัตราแลกเปลี่ยนอาชญากรรมอาเซียน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและบัญชี

E-Mail: fecoppc@ku.ac.th

Tel.: 025613474

ดร. ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fecospd@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-3474 ต่อ 407

ดร. วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fecowys@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-3474 ext 308

ดร. วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fecowna@ku.ac.th

Tel.: 02-561-3474 ext. 211

ดร. ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fecotst@ku.ac.th

Tel.: 0819878316


Persons (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 37 คน (รองศาสตราจารย์ 13 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 คน, อาจารย์ 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 284 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 260 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 81 โครงการ)
 • ทุนนอก 233 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 172 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 147 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 813 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 223 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 590 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 128 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 112 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 54 รางวัล (เกียรติบัตร 30 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 17 รางวัล)