Person Image

  Education

  • D.Ed.( Economic Development ), Kobe University , JAPAN
  • ศศ.ม. (International Economics and Finance ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • ศ.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 2) ( เศรษฐศาสตร์การเงิน ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  "ความพึงพอใจของลูกค้า"Dynamic computable general equilibrium Economic impactSMEWillingness to payการบริการการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์การประเมินมูลค่าการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตการศึกษาความเป็นไปได้การศึกษาเหตุการณ์การสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงการออมขีดความสามารถในการแข่งขันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตารางป?จจัยการผลิตและผลผลิตอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลาเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ผลกระทบทางเศรษฐกิจ แบบจําลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตความคุ้มค่าทางการเงินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ความเต็มใจที่จะจ่ายความประทับใจความเป็นไปได้ความพึงพอใจความพึงพอใจของลูกค้าโครงการโครงการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดการท่องเที่ยวรองดัชนีดิจิทัลแพลตฟอร์มตรงต่อเวลาตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมติดตามและประเมินผลท่องเที่ยวโทรคมนาคมไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารไทยพาณิชย์นโยบายการลงทุนนโยบายรัฐนวัตกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงแนวทางการพัฒนาและการเพิ่มผลิตภาพบริการแบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไปแบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัตแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตประมวลผลงานประเมินผลผลิตภาพแรงงานผู้ป่วยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครผู้สูงอายุแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแผนที่น้ำบาดาลพัฒนานโยบายพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่างภาคการผลิตและภาคบริการของไทยภาคการส่งออกภาคเกษตรภาคบริการภาษีสรรพสามิตเมตริกซ์บัญชีสังคมเมตริกซ์บัญชีสังคม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตัวคูณทวี การกระจายรายได้ยางพารารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่รถโดยสารสวัสดกิารพลังงานไฟฟ้ารถโดยสารสวัสดิการเครื่องยนต์ดีเซลร้านค้าปลีกแรงงานลดต้นทุนลูกค้าวัยทำงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมศักยภาพน้ำบาดาลเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจโลกถดถอยเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผนเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ส่วนประสมทางการตลาดสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือนสินค้าสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิตสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ห่วงโซ่มูลค่าโลกห์ศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่องค์การมหาชนอาหารอุตสาหกรรมในจังหวัดตากแอลอีดีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

  Interest

  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม , เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน, เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 3 อาคาร1
   • ห้อง 303 ชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
   • ห้องภาควิชาสหกรณ์ ชั้น 2 อาคาร1
   • ห้องศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
   • ห้องห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 2 อาคาร1
   • ห้องห้องพักอาจารย์ 4 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร1
   • ห้องห้องอาจารย์2 ชั้น 3 อาคาร1
   • อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 39 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก