Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ประชากรศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2553
  • ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์แรงงาน) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545
  • ศ.บ.(การพัฒนาเศรษฐกิจ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2524

  Expertise Cloud

  AccessibilityAECARDLARDL modelAsean Economic CommunityAwarenessCointegrationEastern Economic Corridor (EEC)Economic GrowthExchange Rate RegimesExternal DebtGroundwater Resources Planning and DevelopmentIndividual Development PlanInflation Transmissioninsurance copaymentinsurer under section 33Integrated Debt ManagementLabor productivityLabourMinistry of Social Development and Human SecurityNational PlanPublic Participationsocial security systemUniversal Health CareUtilizationกลยุทธ์การคาดประมาณการเงินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรการจัดสวัสดิการ แรงงานนอกระบบ ภาคเกษตรกรรม จังหวัดสมุทรสาครการจ่ายร่วมการใช้บริการผ่านสาขาการตลาดการตลาดออนไลน์การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร์การประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจการพยากรณ์การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลการยอมจ่ายประกันร่วมการรับรู้และการเข้าถึงการลงทุนการวิเคราะห์เส้นทางการวิเคราะห์องค์ประกอบการศึกษาความเป็นไปได้คนพิการความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ความตระหนักรู้ความเต็มใจจ่ายความผูกพันต่อองค์กรความพึงพอใจเครือข่ายสังคมออนไลน์เคลื่อนย้ายแรงงานโครงสร้างตลาดโควิดจริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์เจนเนอเรชั่นวาย (Gen Y)เจเนอเรชันวายตัวชี้วัดการทุจริตและธรรมาภิบาลในระดับสากลตัวแปรทรัพยากรมนุษย์ทุจริตโทรคมนาคมธนาคารกรุงเทพธรรมาภิบาลธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่น้ำตาลทรายบัตรเครดิตเบี้ยประกันแบบจําลองรายได้เชิงพาณิชย์ประกันชีวิตประกันร่วมประกันสังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประมาณการประเมินผลปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลิตภาพแรงงานผู้ประกันตนตามมาตรา 33ผู้สูงอายุแผนที่น้ำบาดาลพฤติกรรมการแข่งขันพฤติกรรมผู้บริโภคพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐศาสตร์มหภาคเศรษฐศาสตร์แรงงาน, สถานที่ดูแลผู้สูงอายุสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือนสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและย่อมหนี้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่องค์การมหาชนอัตราส่วนลดอาคารชุดอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

  Interest

  เศรษฐศาสตร์แรงงาน, , ทรัพยากรมนุษย์, จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์, การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร์

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2560 - ต.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์
  • ต.ค. 2558 - ต.ค. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ฝ่ายกิจการนิสิตและระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 3 อาคาร1
   • ห้อง 212 ชั้น 2 อาคาร2
   • ห้อง 303 ชั้น 2 อาคารภาควิชาเศรษฐศาสตร์
   • ห้อง 303 ชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
   • ห้อง 402 ชั้น 2 อาคาร2
   • ห้องห้องพักอาจารย์ 2 ชั้น 3 อาคารภาควิชาเศรษฐศาสตร์
   • ห้องห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก