Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ประชากรศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2553
  • ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์แรงงาน) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545
  • ศ.บ.(การพัฒนาเศรษฐกิจ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2524

  Expertise Cloud

  AccessibilityAECAsean Economic CommunityAwarenessCointegrationEconomic GrowthExternal DebtIndividual Development Planinsurance copaymentinsurer under section 33Integrated Debt ManagementLabourMinistry of Social Development and Human SecurityNational Plansocial security systemUniversal Health CareUtilizationกลยุทธ์การคาดประมาณการเงินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรการจัดสวัสดิการ แรงงานนอกระบบ ภาคเกษตรกรรม จังหวัดสมุทรสาครการจ่ายร่วมการใช้บริการผ่านสาขาการตลาดการตลาดออนไลน์การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร์การประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจการพยากรณ์การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลการยอมจ่ายประกันร่วมการรับรู้และการเข้าถึงการลงทุนการวิเคราะห์เส้นทางการวิเคราะห์องค์ประกอบการศึกษาความเป็นไปได้คนพิการความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ความตระหนักรู้ความเต็มใจจ่ายความผูกพันต่อองค์กรความพึงพอใจเครือข่ายสังคมออนไลน์เคลื่อนย้ายแรงงานโครงสร้างตลาดโควิดจริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์เจนเนอเรชั่นวาย (Gen Y)เจเนอเรชันวายตัวชี้วัดการทุจริตและธรรมาภิบาลในระดับสากลทรัพยากรมนุษย์ทุจริตโทรคมนาคมธนาคารกรุงเทพธรรมาภิบาลธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่น้ำตาลทรายบัตรเครดิตเบี้ยประกันแบบจําลองรายได้เชิงพาณิชย์ประกันชีวิตประกันร่วมประกันสังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเมินผลปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดปัจจัยสิ่งจูงใจผู้ประกันตนตามมาตรา 33ผู้สูงอายุแผนที่น้ำบาดาลพฤติกรรมการแข่งขันพฤติกรรมผู้บริโภคพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแพทย์มูลแห่งหนี้ย้ายถิ่นรถไฟฟ้า BTS และ MRTรถไฟฟ้าสายสีม่วงระบบประกันสังคมระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้ารายจ่ายส่วนเพิ่มศักยภาพน้ำบาดาลเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐศาสตร์แรงงาน, สถานที่ดูแลผู้สูงอายุสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและย่อมหนี้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่องค์การมหาชนอัตราส่วนลดอาคารชุดอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

  Interest

  เศรษฐศาสตร์แรงงาน, , ทรัพยากรมนุษย์, จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์, การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร์

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2560 - ต.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์
  • ต.ค. 2558 - ต.ค. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ฝ่ายกิจการนิสิตและระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 3 อาคาร1
   • ห้อง 212 ชั้น 2 อาคาร2
   • ห้องห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก