Conference

Article
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกดำเนินการจ้างงาน ของผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ภายหลังการประกาศนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 330 บาท
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
25 - 26 พฤษภาคม 2020
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-