Journal

การประมาณสัดส่วนของอุปสงค์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศของประเทศไทยด้วยแบบจาลองคุณลักษณะ
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (ISSN: 19068522)
9
17
67-87
มกราคม - มิถุนายน 2018
นานาชาติ
-
-
-
-