Conference

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรุงเทพมหานคร (ISBN: 9786168088296)
ชาติ
28 - 29 มิถุนายน 2018
ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-