Journal

Article
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนหุ้นธนาคารในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน-5: ศึกษาแบบพาเนล
Journal
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า (ISSN: 19056826)
Volume
-
Issue
23
Year
พฤศจิกายน 2018
Page
20-42
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-