Person Image

  Education

  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555
  • ศ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  ACFTAGravity modelPanel dataการท่องเที่ยวทางน้ำการลงทุนโดยตรงการส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลีข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนความปลอดภัยคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวโซ่อุปทานท่องเที่ยวประสิทธิภาพแผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามะม่วงนํ้าดอกไม้ระบบโลจิสติกส์ท่องเที่ยวเมืองพัทยาเรือพลังงานแสงอาทิตย์โลจิสติกส์วิจัยเชิงสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมสาธารณรัฐเกาหลีสำรวจศักยภาพสินค้าเกษตรห่วงโซ่อุปทานแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ

  Interest

  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 2 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)