ผลงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2014

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

1

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, exAndreas Neef, exPornchai Preechapanya, exVolker Hoffmann, "Agrosilvopastoral Systems in Northern Thailand andNorthern Laos: Minority Peoples’ Knowledge versusGovernment Policy", Land, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2014, หน้า 414-436
Publish Year National Journal 6
2014 exรุ่งนภา พันธ์จันทร์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร, "ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 205-214
2014 exปัญญา แหลมเจริญพงศ์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร, "ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้เชื้อราบิวเวอเรียควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวของเกษตรกรอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 215-224
2014 exปิยาภัสร์ ปิยะจารุวัฒน์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร, "สภาพการปลูกกล้วยไม้ของเกษตรกร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 113-120
2014 exจุฑามาส กลิ่นเกล้า, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้สารเคมีกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 21-28
2014 exThanakorn Thiengnoi, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Success indicators development for career promotion of community organization", Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 241-271
2014 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรสภาพมันสาปะหลังที่มีต่อผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2พิเศษ, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 233-236

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2014 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของวิสาหกิจชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร", International research conference on business, economics and social sciences, IRC 2014, 25 - 26 กันยายน 2014, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2014 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factor Relating to Lifelong Learning of Community Enterprises in Bangkok", International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, IRC- ๒๐๑๔., 25 - 26 สิงหาคม 2014, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2014 exนางสาวชิดขวัญ เหมาคม, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sexual Knowledge and Awareness towards Students Sexual Relationship of Bangkok Vocational Colleges Students", KU-UT Student Symposium 2014, 24 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายณัฎฐพัชร์ เพ็ชรใหม่, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Communication and Participation in the “Going Green Project” of Fabrinet Co., Ltd. Employees", KU-UT Student Symposium 2014, 24 กุมภาพันธ์ 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exนางสาวณัฐยา ผ่องจิต, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Communication and Job Satisfaction of Employees of Magnetic Head Operations,Western Digital (Thailand) Company Limited", KU-UT Student Symposium 2014, 24 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนางสาวสีวลี อัศวพิศาลบูลย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Communication and Participation in Promoting Electricity Generating Authority of Thailand Corporate Social Responsibility Programs", KU-UT Student Symposium 2014, 24 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2014 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, exนาย อภินัทธ์ แสงตรีเพชรกล้า, "แนวทางการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเองและครอบครัวของนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.นันทกา แสงจันทร์, exนายกฤษณะ ภานุวาส, "การสังเคราะห์หลักคิดและการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน:กรณีศึกษาครูภูมิปัญญาไทยในภาคกลาง", Thailand Research Symposium 2014, 10 สิงหาคม 2014, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกิติพันธ์ หันสมร, "ความคิดเห็นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรสภาพมันสำปะหลังที่มีต่อผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกิติพันธ์ หันสมร, "ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่มีผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exพัชระ อุ่นทรัพย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (จี เอ พี) อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exจุฬาภรณ์ นกสกุล, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการใช้สารเคมีแช่ท่อนพันธุ์ป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวนริศรา อินทะสิริ, อาจารย์, inนายสุเมธ ชัยไธสง, อาจารย์, inดร.วีรฉัตร สุปัญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "การจัดการความรู้ของเกษตรกรต้นแบบผู้เลี้ยงโคขุนคุณภาพสูง", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “Education Beyond Frontiers”, 26 - 27 สิงหาคม 2014, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=11&BudgetYear=2014]