ผลงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2013

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

1

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, exนส.นันทกา แสงจันทร์, exนายกฤษณะ ภานุวาส, "Agricultural Extension in Thailand Based on the Viewpoints of an Innovative Thinker, Prof. Rapee Sagarik", Journal of Developments in Sustainable Agriculture, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - กรกฎาคม 2013, หน้า 41-48
Publish Year National Journal 4
2013 exสิรินันท์ หนูสงค์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร, "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการใช้แตนเบียนควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 181-189
2013 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Managing Sustainable Pomelo Orchards Based on Empirical Evidences of Thai Local Intellect, Mr. Somsong Sangtawan", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 333-336
2013 exจารี ซอนุช, inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี", อนามัยสิ่งเเวดล้อม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 26-34
2013 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้สื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตบนมือถือของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 8-15

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 6
2013 inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, inนายพิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ระบบภูมิสารสนเทศประเมินการจัดการน้ำชลประทานเพื่อการผลิตข้าวโพดหลังนา", การประชุมวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส.นันทกา แสงจันทร์, exนายกฤษณะ ภานุวาส, "สาเหตุการเป็นหนี้สิน และแนวทางแก้ไข เพื่อการประกอบอาชีพของนิสิตบัณฑิตสาขาส่งเสริมการเกษตร", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 3 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐ สมณคุปต์, อาจารย์, "กระบวนการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ของเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inนายณัฐ สมณคุปต์, อาจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของการเลือกสื่อเครือข่ายสังคมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ร่วมกันของนิสิตปริญญาตรีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", กำหนดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exสุจิณณา กรรณสูต, exอภิชาติ แจ้งบำรุง, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมบัติ เกษมล้นนภา, อาจารย์, "การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อรถจักรยานไฟฟ้า", การประชุมวิชาการประเพณี มหิดล กองทัพเรื่อ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15 เรื่องการพัฒนาคนไทยรุ่นใหม่สู่ประชาคมโลก, 15 มกราคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย
2013 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Managing Sustainable Pomelo Orchards Based on Empirical Evidences of Thai local Intellect, Mr. Somsong Sangtawan", CRDC 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=11&BudgetYear=2013]