ผลงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2007

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2007 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, exศุภพร ไทยภักดี, "Problem Analyses for Planning Fisheries Extension Programs: Tools and Methods", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 141-149
2007 inนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาการผลิตไม้หอมกฤษณาเป็นธุรกิจของผู้ปลูกไม่กฤษณา ในตำบลบ่อพลอย จังหวัดตราด", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 240-249
2007 exJatuporn, C., inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Sustainable development approach for farmers and community: A case study of the royal initiated "New Theory" and community enterprise in Chaloem Phra Kiat District, Saraburi Province", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 265-275
Publish Year National Journal 3
2007 exบุณฑริกา นันทา, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบเพื่อหาสายพันธ์รักษาความเป็นหมันในพริกประดับ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 315-320
2007 exจุไรวรรณ จันละมูล, inนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ บุญญสิริ, อาจารย์, "การสร้างกระบวนการจัดการขยะสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ในเขตตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 110-121
2007 exน้ำฝน อินทนี, inนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ บุญญสิริ, อาจารย์, "โปรแกรมการฝึกอบรมเรื่องการจัดการขยะสำหรับผู้นำชุมชน ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 146-156

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 4
2007 inนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดฟางข้าวที่เหมาะสมโดยการฝึกอบรมแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 31 มกราคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "เทคโนโลยีการผลิตองุ่นของเกษตรกร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตองุ่น และการประกอบการเกษตรธุรกิจองุ่น", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exณัตตินา มะนะโส, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inนางรัตนา อังกสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่องานบริการของหน่วยบริการเคลื่อนที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=11&BudgetYear=2007]