ผลงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2005

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

0

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มผลงานของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 2
2005 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Thaipakdee, "Perception of Participants on Monitoring and Evaluation of Extension Program: A Case Study of International Training Course in Coastal Fisheries Management and Extension Methodology", The Kasetsart Journal, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2005, หน้า 82-90
2005 inดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์, exIndrajith Upul Mendis, "Factors Affecting Adoption of Recommended Crop Management Practices in Paddy Cultivation in Kalutara District, Sri Lanka", the asetsart Jounal, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2005, หน้า 91-102

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2005 inนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, inนางรัตนา อังกสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวสันต์ ชมศิริตระกูล, exสิรีรัตน์ เชษฐสุมน, "การติดตามและประเมินผลโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ and evaluation of farmers' careers recovery project after their repayment suspension ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, อื่นๆ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=11&BudgetYear=2005]