ผลงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2021

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2021 exดร.ศิรส ทองเชื้อ, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exรศ.จารุนันท์ เชาวน์ดี , exผศ.ดร.เฉลิมพล จตุพร, "Thai traditional bent tree development by mother of Cocoa(Gliricidia sepium)", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 363-374
2021 exAyako Sasaki, exMamoru Kanzaki, exKeisuke Mochizuki, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, exPornchai Preechapanya, "Aboveground Biomass and Carbon Sequestration Potential of Tea and ShadeTrees in Miang Tea Gardens, an Agroforestry System in Northern Thailand.", TROPICS, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2021, หน้า 105-119
Publish Year National Journal 3
2021 exน.ส.วรรณรีย์ คนขยัน, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนาทักษะการส่งเสริมการเกษตร ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 119-129
2021 exวรรณรีย์ คนขยัน, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการในการพัฒนาตนเองของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 231-238
2021 exนายสิงห์อำพล จันทร์วิเศษ, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, "ความต้องการในการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เกาะลัดอีแท่น อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 1160-1170

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2021 inนางสาวสุชีรา มาตยภูธร, อาจารย์, inนางสาวนริศรา อินทะสิริ, อาจารย์, "อิทธิพลของครอบครัวต่อการเลือกศึกษาต่อของเยาวชนในประเทศไทย", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, 27 พฤศจิกายน 2021, สกลนคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=11&BudgetYear=2021]